Javne rasprave

Procjena utjecaja na okoliš za Rekonstrukciju farme za uzgoj prasadi Orlovnjak

Postupak procjene utjecaja na okoliš farma za uzgoj prasadi Orlovnjak

Postupak ishođenja okolišne dozvole za novo postrojenje – Nukleus farma za proizvodnju nazimica Stari Seleš