Popis otpada kojeg je osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna zaprimati

NAZIV VRSTA OPIS
Problematični otpad 20 01 13* otapala
20 01 14* kiseline
20 01 15* lužine
20 01 17* fotografske kemikalije
20 01 19* pesticidi
20 01 21* fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu
20 01 23* odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike
20 01 26* ulja i masti koji nisu navedeni pod 20 01 25*
20 01 27* boje, tinte, ljepila i smole, koje sadrže opasne tvari
20 01 29* deterdženti koji sadrže opasne tvari
20 01 31* citotoksici i citostatic
20 01 33* baterije i akumulatori obuhvaćeni pod 16 06 01*, 16 06 02* ili 16 06 03* i nesortirane baterije i akumulatori koji sadrže te baterije
20 01 35* odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21* i 20 01 23*, koja sadrži opasne komponente
20 01 37* drvo koje sadrži opasne tvari
16 05 04* plinovi u posudama pod tlakom (uključujući halone) koji sadrže opasne tvari
15 01 10* ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima
15 01 11* metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale (npr. azbest), uključujući prazne spremnike pod tlakom
Otpadni papir 15 01 01 papirna i kartonska ambalaža
20 01 01 papir i karton
Otpadni metal 15 01 04 metalna ambalaža
20 01 40 metali
Otpadno staklo 15 01 07 staklena ambalaža
20 01 02 staklo
Otpadna plastika 15 01 02 plastična ambalaža
20 01 39 plastika
Otpadni tekstil 20 01 10 odjeća
20 01 11 tekstil
Krupni (glomazni) otpad 20 03 07 glomazni otpad
Jestiva ulja i masti 20 01 25 jestiva ulja i masti
Boje 20 01 28 boje, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedene pod 20 01 27*
Deterdženti 20 01 30 deterdženti koji nisu navedeni pod 20 01 29*
Lijekovi 20 01 32 lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31*
Baterije i akumulatori 20 01 34 baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33*
Električna i elektronička oprema 20 01 36 20 01 36 odbačena električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35*
Građevinski otpad iz kućanstva 17 01 01 beton
17 01 02 cigle
17 01 03 crijep/pločice i keramika
17 04 11 kabelski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 10*
17 06 01* izolacijski materijali koji sadrže azbest
17 06 03* ostali izolacijski materijali, koji se sastoje ili sadrže opasne tvari
17 06 04 izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03*
17 06 05* građevinski materijali koji sadrže azbest
17 08 01* građevinski materijali na bazi gipsa onečišćeni opasnim tvarima
17 08 02 građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01*
Ostalo 08 03 17* otpadni tiskarski toneri koji sadrže opasne tvari
08 03 18 otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod 08 03 17*
16 01 03 otpadne gume
18 01 01 oštri predmeti (osim 18 01 03*)

* odnosi se samo na građevni otpad koji nastaje održavanjem i manjim popravcima koje obavlja sam vlasnik u količini ne većoj od 200 kg u šest uzastopnih


Popis možete preuzeti ovdje.