Jedinstveni digitalni pristupnik

JEDINSTVENI DIGITALNI PRISTUPNIK – OBVEZE IZ UREDBE (EU)

Rad i zaposlenici

Pri zapošljavanju i reguliranju prava zaposlenika Općina Antunovac je u obvezi primjene Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).

Prava potrošača:

Odvoz otpada iz kućanstva

Javna usluga sakupljanja komunalnog otpada podrazumijeva prikupljanje komunalnog otpada na području pružanja javne usluge putem spremnika od pojedinog korisnika javne usluge i prijevoz i predaju tog otpada ovlaštenoj osobi za obradu takvog otpada.

Pravni okvir:

 • Zakon o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21)
 • Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“ broj 50/1784/19,rješenje USRH („Narodne novine“ 14/20)

Općina Antunovac:

 • Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Antunovac („Službeni glasnik Općine Antunovac“ broj 1/22),
 • Suglasnost na Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Antunovac („Službeni glasnik Općine Antunovac“ broj 6/22)

Davatelj javne usluge:

 • UNIKOM d.o.o. za komunalno gospodarstvo, Ružina 11a, 31000 Osijek, OIB: 07507345484

Porezi

Porezi Općine Antunovac:

 • Porez na potrošnju
 • Porez na korištenje javnih površina

Propis:

 • Zakon o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16, 101/17, 114/22)
 • Odluka o općinskim porezima Općine Antunovac („Službeni glasnik Općine Antunovac“ broj 6/17, 12/17 i 11/20).

Javni ugovori

Registar ugovora, sukladno čl. 28. st. 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i čl. 7. st. 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 101/17, 144/20), možete pogledati na web stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave RH.

Javna nabava se provodi kroz Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (EOJN).

Ponuda se dostavlja putem EOJN RH (https://eojn.nn.hr).

Propisi:

 • Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16).

EOJN RH potencijalnim ponuditeljima omogućuje registraciju, uvid u dokumentaciju o nabavi, preuzimanje istih, komunikaciju s naručiteljem, slanje ponude, Standardni obrazac europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (ESPD-obrazac) i njegovo učitavanje, zaprimanje zahtjeva za pojašnjenjem, e-Žalbu, dostavu odluke o odabiru, dostavu odluke o neprihvaćanju ponude i dr.

e-Žalba:

Žalbene postupke u javnoj nabavi provodi Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM), čije su odluke javne.

Zdravlje i sigurnost na radu

Zaštita na radu je sustav pravila, načela, mjera, postupaka i aktivnosti, čijom se organiziranom primjenom ostvaruje i unapređuje sigurnost i zaštita zdravlja na radu, s ciljem sprječavanja rizika na radu, ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, bolesti u vezi s radom te ostalih materijalnih i nematerijalnih šteta na radu i u vezi s radom.

Općina Antunovac:

 • Procjena rizika,
 • Procjena rizika, izmjena 1.

Propisi:

 • Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ broj 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18).

Kontakt putem e-pošte: https://www.opcina-antunovac.hr/opcinska-prava/kontakti/

Podaci i radno vrijeme: https://www.opcina-antunovac.hr/