O općini

Prostorni plan općine Antunovac

Prostor općine Antunovac dio je šireg prostora na krajnjem istočnom dijelu Republike Hrvatske, odnosno njegove prirodno-geografske cjeline Istočne Hrvatske.

Kao jedinica lokalne samouprave na području Osječko – baranjske županije, općina Antunovac zauzima njezin jugoistočni dio s ukupnom površinom od 57,26 km2 što čini udio od 1.4 % ukupnog županijskog teritorija. Općina Antunovac zauzima nizinski, ravničarski dio Županije, u okruženju prostora Grada Osijeka na sjeveru i istoku.

Općinu čine dva naselja: Antunovac ( gdje je i sjedište općine) i Ivanovac (gdje je i sjedište župe).

Na zapadu općina Antunovac graniči s područjem općine Čepin, dok središnji dio južne granice općine Antunovac je prema općini Ernestinovo, a jugozapadna i jugoistočna granica je prema općini Šodolovci.
Prema popisu stanovništva 2001. godine na području Općine živjelo je 3.559 stanovnika (Antunovac 2.283 stanovnika, Ivanovac 1.276 stanovnika) i činilo 1.08% stanovništva Županije.

Prostor Općine nalazi se u zoni korištenja značajnih prometnih koridora koji prolaze prostorom istočne Hrvatske. Planirani koridor koji prolazi prostorom Općine je buduća trasa nove Podravske magistrale. On je u funkciji povezivanja podravskog i podunavskog prostora u smjeru istok-zapad, a zona grada Osijeka veže se na još značajniji prometni koridor buduće autoceste Budimpešta-Ploče (koridor Vc). Prostorom Općine prolazi i trasa željezničke pruge Osijek-Vinkovci.

Iz toga vidimo da je prostor Općine u zoni povoljnog geoprometnog položaja, najznačajnija cestovna prometnica je državna cesta D-518 ( Osijek – Jarmina) što je potrebno maksimalno iskoristiti u budućem sveukupnom razvitku Općine.

Obilježja Općine su pečat, grb i zastava.

Grb Općine Antunovac u poluokruglom štitu, na bijelom/srebrnom polju, Sv. Antun u franjevačkoj odori, glave obrijanog tjemena u žutoj/zlatnoj aureoli, desnom rukom nosi malog Isusa, raširenih ruku, odjeven u bijelu/srebrnu tuniku, glave u žutom/zlatnom aureolu, ljevicom uzdiže svijet ljiljana – prirodno.

Grb Općine Antunovac koristi se u zaglavlju svih akata Općine Antunovac, ispod ili desno u odnosu na grb Republike Hrvatske.

Zastava Općine Antunovac je jednobojna, crvene boje, dimenzija omjera dužine i širine 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine obostrano, obrubljen zlatno/žutom trakom.

Grb i zastava Općine Antunovac, u obliku i prema opisu utvrđenim Statutom, odlukom Općinskog vijeća i zakonom, koriste se na način kojim se ističe ugled i dostojanstvo Općine Antunovac.

Obavijest o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

Temeljem Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), Općina Antunovac obavještava javnost da je započeo postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Antunovac donošenjem Odluke o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Antunovac (KLASA: 350-02/22-01/01, URBROJ: 2158-8-01-24-17 od 12. siječnja 2024. godine).

Temeljem čl. 64. Zakona o zaštiti okoliša (,,Narodne novine”, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) za IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Antunovac potrebno je provesti postupak Ocjene o potrebi strateška procjene utjecaja na okoliš.

Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 3/17) i odredbama posebnih propisa vezanih za donošenje IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Antunovac.

Temeljem čl. 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (,,Narodne novine”, broj 3/17), u sklopu navedenog postupka Općina Antunovac dužna je pribaviti mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima o potrebi strateške procjene za IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Antunovac.

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene sudjelovat će sljedeća tijela:

  1. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije, Trg Lava Mirskog 1/I, 31000 Osijek.
  2. Hrvatske vode, VGO za Dunav i donju Dravu, Splavarska 2a, 31000 Osijek
  3. Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava šuma podružnica Osijek, Prolaz J. Benešića 1, Odjel za ekologiju i uređivanje šuma
  4. Susjedne jedinice lokalne samouprave
  • Grad Osijek
  • Općina Šodolovci
  • Općina Ernestinovo
  • Općina Čepin

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

Prostorni plan uređenja Općine Antunovac (“Službeni glasnik” Općine Antunovac broj 3/05, 5/11, 8/11-ispravak, 4/15-ispravak, 9/12, 8/15 i 12/15-pročišćeni tekst, 8/16 i 12/16-zaključak)

Osnovni plan (SG br. 3/05):

1. izmjene i dopune (5/11) / (Ispravak – 8/11) / (Ispravak – 4/15):

2. izmjene i dopune (9/12)

3. izmjene i dopune (8/15)

Pročišćeni plan (S.G br. 12/15)

4. izmjene i dopune (8/16) / (Zaključak 12/16)