POZIV na edukaciju o sustavu civilne zaštite na području Općine Antunovac

Općina Anutnovac web slika

Dana 09. kolovoza  2023.  ministar unutarnjih poslova Davor Božinović donio je Odluku o donošenju programa edukacije građana o sustavu civilne zaštite.

Cilj edukacije građana je educiranje o uzrocima i vrstama opasnosti koje mogu izazvati veliku nesreću ili katastrofu, sa posebnim naglaskom na opasnosti u mjestu u kojem žive i rade sukladno Procjeni rizika.

Nadalje je cilj educiranja o tome kako se pripremiti za slučaj opasnosti, kako prepoznati ili dobiti informaciju o opasnosti, što i kako činiti u slučaju prijetnje od nastanka opasnosti, tijekom trajanja opasnosti te nakon prestanka opasnosti, kako i koje mjere osobne i uzajamne zaštite provoditi, koje postupke samopomoći i uzajamne pomoći provoditi i na koji način, te od koga i kako zatražiti pomoć.

Polaznici edukacije su punoljetne i poslovno sposobne osobe, dok je veličina skupine od 20 do 40 polaznika.

Koordinator pripreme i provedbe edukacije za građane je Područni ured civilne zaštite Osijek, a organizator je Općina Antunovac.

Trošak edukacije snosi organizator.

Predviđeno trajanje edukacije je 3 školska sata (135 minuta).

Sadržaj edukacije je općenito o sustavu civilne zaštite, zaštita i spašavanje od prirodnih nesreće, zaštita i spašavanje od civilizacijskih nesreća i tema od značaja za lokalno područje.

Edukacija za područje Općine Antunovac će se održati 07. veljače 2024. godine, s početkom u 16,00 sati, u Hrvatskom domu Antunovac, u Antunovcu, Braće Radića 4.

Molimo građane koji su zainteresirani za edukaciju da se prijave u Općinu Antunovac, osoba za kontakt je Dajana Sušec, mag. iur., telefon 031 278 022, e-mail: opcina-antunovac@os.t-com.hr