Općini Antunovac odobren projekt biciklističke staze kroz naselja Antunovac i Ivanovac

Općini Antunovac odobren projekt biciklističke staze kroz naselja Antunovac i Ivanovac

Općina Antunovac prijavila je projekt Biciklističke staze Općine Antunovac na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU prema Pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Biciklističke staze urbane aglomeracije Osijek“ financiranog iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

Projektom Biciklističke staze Općine Antunovac izgraditi će se dionice kroz naselje Antunovac i naselje Ivanovac ukupne dužine 4,1 km, te spojiti mreža biciklističkih staza namijenjenih javnoj uporabi i povezivanju raznih oblika javnog prijevoza prihvatljivih za okoliš radi povećanja putnika u javnom prijevozu. Biciklistička infrastruktura Općine Antunovac doprinijet će boljoj povezanosti na linijama koje služe za dnevne migracije na području urbane aglomeracije, sigurnosti biciklista u prometu i većem korištenju javnih oblika prijevoza putnika.

Ukupna vrijednost projekta je 4.100.000,00 kuna, uz maksimalno sufinanciranje od 85 % prihvatljivih troškova.

Projekt je uspješno je prošao 2 fazu evaluacije projektnog prijedloga, te se čeka potvrda ITU Grada Osijeka i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU kako bi se krenulo u realizaciju izgradnje biciklističkih staza.

Prijavu projekta na natječaj za Općinu izradila je Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o.