ZAPISNIK S OTVARANJA prijava za prijam na radno mjesto Referent za administrativne poslove

Natječaj

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ANTUNOVAC
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

KLASA: 112-03/19-01/01

URBROJ: 2158/02-01-19-11

Antunovac, 28. veljače 2019. godine

 

Na temelju članaka 20. i 21. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08, 61/11 i 04/18) i Odluke Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela o imenovanju Povjerenstva za provedbu oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme Referenta za administrativne poslove radi zamjene do povratka službenice sa porodiljnog dopusta, Povjerenstvo sastavlja slijedeći

 

ZAPISNIK SA OTVARANJA PRIJAVA ZA PRIJAM NA RADNO MJESTO

REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

radi zamjene do povratka službenice sa porodiljnog dopusta

Oglas je objavljen putem nadležne službe za zapošljavanje, Hrvatski zavod za zapošljavanje Osijek, od 20. veljače 2019. godine.

Rok za podnošenje prijava je 27. veljače 2019. godine.

 

1. Vrijeme otvaranja pristiglih prijava:

Dana 28. veljače 2019. godine, u 10.00 sati, na lokaciji Općina Antunovac,  Antunovac, B. Radića 4, ured pročelnika.

 

2. Pregled pristiglih prijava:

Na natječaj je pristiglo 6 prijava, koje je Povjerenstvo otvorilo i pregledalo. Popis kandidata koji su podnijeli pravodobnu, urednu i formalno ispravnu prijavu:

  1. Tea Tomšić, Braće Radića 3, 31216 Antunovac;
  2. Marina Marić, Matije Gupca 27, 31431 Čepin.

Popis kandidata koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete – sa navedenim razlogom zbog kojih se ne smatraju kandidatom:

  1. Ana Šumiga, Ulica Hrvatske Republike 19f, 31000 Osijek – nepotpuna dokumentacija – nedostaje dokaz o traženoj stručnoj spremi (srednja stručna sprema ekonomske ili upravne struke);
  2. Ivona Balić, Dobriše Cesarića 29, 31000 Osijek – nepotpuna dokumentacija – nedostaje dokaz o traženoj stručnoj spremi (srednja stručna sprema ekonomske ili upravne struke);
  3. Valerija Kotiza, Papuk gore 1a, 31000 Osijek – nepotpuna dokumentacija – nedostaje dokaz o poznavanju rada na računalu i dokaz o posjedovanju vozačke dozvole B kategorije;
  4. Andrea Kiš, Petra Preradovića 3, 31431 Čepin – nepotpuna dokumentacija – nedostaje prijava na oglas.

 

Povjerenstvo:

  1. Ante Modrić, predsjednik
  2. Željko Jurkić, član
  3. Ljubica Busak, član