POVJERENSTVO za provođenje Oglasa za prijam u radni odnos Komunalni djelatnik na određeno vrijeme

Natječaj

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

 

OPĆINA ANTUNOVAC
VLASTITI POGON

 

KLASA: 112-03/19-01/02

URBROJ: 2158/02-01-19-1

Antunovac, 27. veljače 2019. godine

 

Na temelju članaka 20. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08, 61/11, 04/18), Upravitelj Vlastitog pogona Općine Antunovac, imenuje

 

POVJERENSTVO

za provođenje Oglasa za prijam u radni odnos

Komunalni djelatnik na određeno vrijeme

 

Za provođenje Oglasa za prijam u radni odnos, Komunalni djelatnik, na određeno vrijeme, imenuje se slijedeće Povjerenstvo:

  1. Ante Modrić, predsjednik,
  2. Zvonko Gostinjski, član,
  3. Davor Glavica, član.

Povjerenstvo za provedbu Oglasa obavlja sljedeće poslove:
– utvrđuje koje su prijave na oglas pravodobne i potpune,
– utvrđuje listu kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom,
– kandidate s liste poziva na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti,
– provodi postupak provjere znanja i sposobnosti,
– podnosi izvješće o provedenom postupku, uz koje prilaže rang-listu kandidata, s obzirom na rezultate provedene provjere znanja i sposobnosti.

Upravitelj

Zvonko Gostinjski

 

Dostaviti:

  • Ante Modrić,
  • Zvonko Gostinjski,
  • Davor Glavica,
  • pismohrana.