OPIS POSLOVA za radno mjesto Komunalni djelatnik

Natječaj

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ANTUNOVAC
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

KLASA: 112-03/19-01/02
URBROJ: 2158/02-01-19-3
Antunovac, 27. veljače 2019. godine

Na temelju članaka 20. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08, 61/11, 04/18) i Odluke Upravitelja Vlastitog pogona Općine Antunovac o imenovanju Povjerenstva za provedbu oglasa za prijam Komunalnog djelatnika na određeno vrijeme, Povjerenstvo daje slijedeće

 

PODATKE O OPISU POSLOVA I PODATKE O PLAĆI,
NAČINU OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA
I SPOSOBNOSTI KANDIDATA, PRAVNI I DRUGI IZVORI,
ZA PRIJEM NA RADNO MJESTO
KOMUNALNI DJELATNIK
radi poslova čiji se opseg privremeno povećao
u Vlastiti pogon Općine Antunovac
Oglas je objavljen putem nadležne službe za zapošljavanje, Hrvatski zavod za zapošljavanje Osijek, od 27. veljače 2018. godine.
Rok za podnošenje prijava je 07. ožujka 2018. godine.
1. Opis poslova i zadataka koji se pretežito obavljaju na radnom mjestu i približan postotak vremena potreban za obavljanje svakog posla pojedinačno:

 • obavlja poslove redovnog čišćenja, ručnog i strojnog održavanje javnih i zelenih površina, nasada, groblja, parkova, javnih prometnih površina, nerazvrstanih cesta, pješačkih staza i igrališta – 50%;
 • obavlja poslove sahrane i ukopa pokojnika – 30%;
 • obavlja poslove čišćenja i održavanja nekretnina u vlasništvu Općine Antunovac – 20%;
 • po potrebi posla i nalogu Upravitelja, mijenja druge službenike i namještenike;
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i općima aktima Općine;
 • obavlja i druge poslove po nalogu Upravitelja.

 

Stručni uvjeti:

 • niža stručna sprema ili osnovna škola.

2. Podaci o plaći
Plaću Komunalnog djelatnika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik, odnosno namještenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%.

    Naziv radnog mjesta Koeficijent
2. Komunalni djelatnik 1,00

Bruto plaća iznosi 4.000,00 kn.
3. Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti:
Provjera će se obaviti pisanim testiranjem kandidata, provjerom sposobnosti praktičnim radom na određenim poslovima i intervjuom.
4. Područja provjere:

 • rad jedinice lokalne samouprave,
 • praktičan rada sa radnim alatima, trimer, motorna pila, sitni alat, uz primjenu zaštite na radu.

5. Pravni i drugi izvori za područja provjere su slijedeći zakoni:

 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17).

 

Povjerenstvo:

 1. Ante Modrić, predsjednik
 2. Zvonko Gostinjski, član
 3. Davor Glavica, član