Odluka o komunalnom redu

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.

U cilju što efikasnijeg očuvanja javnih površina, održavanja čistoće i uređenja naselja na području Općine Antunovac, ovom se Odlukom propisuje komunalni red i mjere za njegovo provođenje, kao i minimalni obim radova koji obuhvaća održavanje javnih površina.

Članak 2.

Odredbi ove Odluke, dužne su se pridržavati sve pravne i fizičke osobe koje se trajno nalaze na području Općine Antunovac, kao i sve pravne i fizičke osobe koje se privremeno nalaze na području Općine Antunovac.

Članak 3.

Pod komunalnim redom u smislu ove Odluke smatra se:
– uređenje naselja,
– održavanje čistoće i čuvanje javnih površina,
– skupljanje, odvoz i postupanje sa sakupljenim komunalnim otpadom,
– uklanjanje snijega i leda,
– uklanjanje protupravno postavljenih predmeta,
– sanitarno-komunalne mjere uređenja naselja,
– držanje životinja,
– mjere za provođenje komunalnog reda,
– naknada štete,
– kaznene odredbe,
– završne odredbe.

II. UREĐENJE NASELJA

Članak 4.

Pod uređenjem naselja smatra se uređenje vanjskih dijelova zgrada, ograda, reklama, natpisa, javne rasvjete i postave komunalne opreme, komunalnih objekata u općoj uporabi, javnih površina, javno-prometnih površina, javnih zelenih površina, sportskih i dječjih igrališta i slično.

1. Uređenje vanjskih dijelova zgrada

Članak 5.

Vanjski dijelovi zgrada (fasade, balkoni, terase, ulazna vrata, prozori, podrumski otvori, žljebovi i drugi vanjski uređaji), moraju biti uredni i čisti, a oštećenja se moraju popraviti.
Zgrade koje svojim izgledom uslijed oštećenja ili dotrajalosti fasade ili drugih vanjskih dijelova nagrđuju opći izgled ulice i okoline, moraju se urediti, odnosno popraviti u toku godine u kojoj je ta okolnost utvrđena, a najkasnije u idućoj godini.
Prilikom uređivanja fasade zgrade potrebno je urediti cijelu fasadu, odnosno dio koji mora biti usklađen sa cjelinom.
Zabranjeno je uništavati pročelja zgrade te po njima ispisivati poruke, obavijesti, crtati, šarati i na drugi ih način prljati i nagrđivati.
Na prozorima, balkonima, ogradama i drugim dijelovima zgrade neposredno okrenutim prema ulici ili trgu, zabranjeno je vješati ili izlagati rublje, posteljinu, tepihe i druge predmete. Na njima se u pravilu drži cvijeće i ukrasno bilje.

Članak 6.

Natpisi korisnika poslovnih prostorija na zgradi moraju biti čitljivi, tehnički i estetski oblikovani, jezično ispravni i uredni, a postavljaju se u pravilu u okviru izloga ili vrata.
Korisnici poslovnih prostorija dužni su naziv ukloniti u roku 15 dana od prestanka obavljanja djelatnosti, odnosno iseljenja iz zgrade.
Izlozi, izložbeni ormarići i drugi slični objekti za izlaganje robe postavljeni na zgradi uz javne površine moraju biti tehnički i estetski oblikovani i odgovarajuće osvijetljeni. Izlozi se moraju održavati čistim.
Zabranjeno je vješanje robe i drugih prodajnih predmeta na vratima ili prozoru poslovnih prostorija te na okvire izloga ili fasade zgrada.

2. Označavanje javnih površina, ulica i zgrada

Članak 7.

Javne površine u naselju moraju biti imenovane i označene natpisnim pločama.
Natpisna ploča mora imati službeno određeno ime ulice, trga, odnosno druge javne površine.
Odluku o nazivima ulica i trgova donosi Općinsko vijeće.

Članak 8.

Natpisne ploče moraju biti postavljene na svakom ulazu u ulicu odnosno trg, kao i na svakom križanju.
Natpisne ploče moraju biti pravokutnog oblika najmanje veličine 50 × 30 cm.
Natpisne ploče moraju biti plave boje, a natpisi na njima bijele boje.
Natpisne ploče pričvršćuju se na posebne stupove.
Ime javne površine mora biti naznačeno na natpisnoj ploči koja se postavlja na svakom ulazu na javnu površinu, kao i na svakom križanju javnih površina.
Natpise ploča za javne površine, nabavlja i postavlja te održava Vlastiti pogon.

Članak 9.

Svaka zgrada mora biti obilježena kućnim brojem. Kućni broj mora biti postavljen sa ulične strane zgrade, a nabavlja ga vlasnik, odnosno suvlasnik zgrade.

3. Uređenje ograda, vrtova, voćnjaka i sličnih površina

Članak 10.

Ograde uz javne prometne površine moraju biti izgrađene iz materijala i na način koji odgovara okolnom izgledu naselja, a gdje je to moguće od ukrasne živice te ne smiju biti izvedene od bodljikave žice, šiljaka i slično.
Pravne i fizičke osobe dužne su ograde uz javne površine držati urednima.

Članak 11.

Dvorišta, vrtove, voćnjake, zelene površine i drugo zemljište oko zgrade, kao i neizgrađeno zemljište uz javnu površinu, mora vlasnik zemljišta ili korisnik uredno održavati.
Vlasnik, odnosno korisnik zemljišta, dužan je redovito uništavati i iskorijeniti korove prije njihove cvatnje.
Drveće i živice uz javno-prometne površine, moraju se održavati tako da ne zaklanjaju preglednost i prometne znakove te da rastom ne ugrožavaju okolne objekte ili sigurnost prometa.
Korov, granje i sl. nakon čišćenja – održavanja, vlasnik, odnosno korisnik zemljišta, dužan je zbrinuti u skladu s Odlukom o posebnim mjerama zaštite od požara pri spaljivanju otpada biljnog porijekla.
Vlasniku ili korisniku površina iz prethodnog stavka koji ne izvrši obvezu održavanja tih površina, Jedinstveni upravni odjel može svojim rješenjem narediti uređenje neuređenih površina, a nakon isteka roka dati ih urediti na trošak vlasnika nekretnine.

4. Nazivi

Članak 12.

Trgovačka društva, tijela državne vlasti i tijela lokalne samouprave, udruge građana i druge pravne osobe, kao i građani koji su na to obvezni na osnovi posebnih propisa, ističu na zgradi u kojoj je sjedište poslovne prostorije odgovarajući naziv, odnosno tvrtku.
Naziv mora biti čitljiv, tehnički i estetski oblikovan, jezično ispravan te uredan.
Uz zahtjev za postavljanje naziva, potrebno je priložiti nacrt ili fotomontažu, tehnički opis, fotosnimku pročelja zgrade, a za konzolni naziv i proračun sigurnosti, odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti te mišljenja tijela državne uprave nadležnog za zaštitu spomenika kulture, ako je zgrada na koju se stavlja naziv spomenik kulture.
Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovog članka, dužne su nazive redovito održavati i čistiti te dotrajale obnavljati.

Članak 13.

Nazivi na javnim površinama mogu se postavljati samo na temelju odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela.

5. Reklame, natpisi, izlozi i plakati na javnim površinama

Članak 14.

Reklame, reklamne konstrukcije, reklamne ploče, izlozi, jarboli za zastave, transparenti i drugi prigodni natpisi, mogu se postavljati samo uz odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 15.

Plakati, oglasi i slične objave, mogu se postavljati samo na oglasnim pločama i u oglasnim ormarićima.

Članak 16.

Natpisi, reklamne ploče, reklamne konstrukcije, jarboli za zastave, transparenti i drugi prigodni natpisi, izlozi, zaštitne naprave na izlozima (stakla, prozori, rolete, tende, platna i sl.), oglasne ploče i oglasni ormarići moraju se održavati u čistom i ispravnom stanju, a dotrajali se moraju obnoviti, odnosno zamijeniti.
Predmete i naprave iz prethodnog stavka, zabranjeno je prljati, oštećivati i uništavati.

Članak 17.

Svjetleći natpisi i reklame moraju biti upaljeni, a izlozi osvijetljeni tijekom cijele noći, osim u slučajevima štednje električne energije.
Svaki kvar na svjetlećem natpisu, mora se otkloniti najkasnije u roku 8 dana.
Neispravne svjetleće natpise, odnosno reklame kao i one koje se ne mogu popraviti, dužan je korisnik odmah ukloniti.

6. Javna rasvjeta

Članak 18.

Javna rasvjeta mora biti izvedena odgovarajućom svjetlosnom tehnikom uzimajući u obzir značaj pojedinih dijelova Općine i pojedinih javnih površina, promet i potrebe građana.
Javna rasvjeta mora se redovito održavati u ispravnom stanju.
Javna rasvjeta, u pravilu, treba svijetliti tijekom cijele noći.

Članak 19.

Zabranjeno je oštećivanje i uništavanje rasvjetnih stupova i rasvjetnih tijela i postavljanje oglasa, obavijesti i reklama na te objekte.
Na objekte iz stavka 1. ovog članka, mogu se izuzetno postavljati ukrasne zastavice i blagdanski ukrasi, ali tako da ne smetaju namjeni objekta i uz posebno odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela.

7. Rekreacijske površine i javna športska igrališta

Članak 20.

Rekreacijska javna površina, športska i dječja igrališta i ostali javni športski objekti kao i objekti na njima, moraju se održavati u urednom i ispravnom stanju.
Na površinama i objektima iz prethodnog stavka, moraju biti na vidnim mjestima, istaknute odredbe o održavanju reda, čistoće i zaštite zelenila.
Za urednost tih površina i ispravnost objekata brinu se pravne osobe koje tim površinama upravljaju, odnosno koje se tim površinama koriste.

8. Kiosci i pokretne naprave

Članak 21

Javne površine kao i neizgrađeno građevinsko zemljište mogu se koristiti za postavljanje privremenih objekata, kao i za održavanje blagdanskih prigodnih i javnih manifestacija.

Članak 22.

Privremenim objektima u smislu ove Odluke smatraju se: kiosci, montažni objekti (građevinske skele, objekti za potrebe gradilišta, pozornice i sl.), pokretne radnje (ambulantna prodaja), uslužne i zabavne naprave (automat, hladnjak, vaga, peć za pečenje plodina, štandovi – klupe, stolovi stolice i suncobrani za ugostiteljske terase, cirkuski šatori i prijevozna sredstva s drugom opremom cirkusa, luna parkovi i oprema za ostale zabavne radnje i sl.), reklame i reklamni panoi (reklamne ploče, konstrukcije, reklamni uređaji, natpisi, transparenti, oglasni ormarići, reklamni stupovi i sl.), otvorena skladišta (odlaganje i prodaja građevinskog materijala, drva za ogrjev, automobila, poljoprivrednih strojeva i sl.).
Blagdanskom prigodnom i javnom manifestacijom smatra se svako događanje u kraćem vremenskom razdoblju koje može biti popraćeno ugostiteljskom, trgovačkom i zabavnom djelatnošću.

Članak 23.

Privremenim objektima ne smatraju se privremeno postavljeni objekti pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju komunalne djelatnosti, kao i naprave što ih te osobe koriste pri obavljanju radova iz svog djelokruga.

Članak 24.

Postavljanjem privremenih objekata, ne smije se sprečavati ili otežavati korištenje zgrada ili drugih objekata i ugrožavati sigurnost prometa te uništavati javne zelene površine.
Smještaj privremenih objekata u blizini križanja mora odgovarati uvjetima o sigurnosti prometa i svojim položajem ne smije smanjivati preglednost i odvijanje prometa.

Članak 25.

Privremeni objekti postavljaju se tako da svojim položajem i smještajem što bolje udovolje svrsi i namjeni za koju se postavljaju.
Privremeni objekti mogu se prema svojoj namjeni postavljati samo na onim mjestima na kojima se zbog toga neće stvarati suvišna buka, nečistoće ili ometati promet te na onim mjestima na kojima se neće umanjiti estetski i opći izgled toga mjesta.

Članak 26.

Privremeni objekti na javnu površinu postavljaju se na temelju:
– rješenja Jedinstvenog upravnog odjela Općine Antunovac,
– ugovora o zakupu sklopljenog s Općinom Antunovac.

Članak 27.

Komunalni redar naložit će rješenjem uklanjanje privremenog objekta, osobama koje ih postave bez rješenja Jedinstvenog upravnog odjela i bez sklopljenog ugovora o zakupu ili ako se vlasnik privremenog objekta nije pridržavao svih uvjeta propisanih u ugovoru o zakupu i rješenju o odobrenju za postavljanje privremenih objekata na javnoj površini.

Članak 28.

Vlasnik privremenog objekta dužan je privremeni objekt održavati urednim, a sva oštećenja ukloniti u roku 7 dana.
Uz kiosk i pokretnu radnju za prodaju ili ugostiteljske usluge, vlasnik je dužan također postaviti košaru za otpad koju mora redovito prazniti, a prostor oko kioska i pokretne radnje dužan je održavati čistim i urednim.

Članak 29.

Žalba na rješenje o uklanjanju privremenog objekta ne odgađa izvršenje.

Članak 30.

Mjesta na javnim površinama na kojima je određeno privremeno postavljanje stolova i stolica radi otvaranja ugostiteljske terase, moraju odgovarati propisima o sigurnosti prometa.
Mjesto za ugostiteljsku terasu mora ispunjavati sljedeće uvjete:
1. Prostor koji ostaje za prolaz pješaka, ne smije biti uži od 2m.
2. Udaljenost ugostiteljske terase, odnosno njegove ograde od ruba prometnice ne smije biti manji od 1 m.
3. Postavljanje ugostiteljske terase smije se odobriti samo ispred zatvorenih poslovnih prostorija ugostiteljskog objekta, s tim da širina, odnosno dužina na prelazi gabarite lokala, uz izuzetak gdje uvjet javne površine te položaj i namjena susjednih građevina to omogućuju.
4. Odobrenje za postavljanje ugostiteljske terase ne može se izdati za poslovni prostor koji nema izravan pristup s javne površine, odnosno nogostupa.
5. U površinu ugostiteljske terase uračunava se i površina živice, žardinjere ili druge ograde, koja mora biti postavljena uz rubove vrta.
6. Visina ograde ne može biti veća od 1,20 m.
7. Ukoliko se prostor ugostiteljske terase treba nalaziti jednim dijelom ili u cijelosti na javnoj zelenoj površini istu površinu potrebno je zaštititi montažno demontažnom podlogom (drveni podij).
8. Korištenje javne površine za postavljanje i rad ugostiteljske terase odobrava se u vremenu od 15. travnja do 15. listopada tekuće godine.
9. Korištenje javne površine za postavljanje i rad ugostiteljske terase može se odobriti i u vremenu od 16. listopada tekuće godine do 14. travnja slijedeće godine.
10. Po prestanku rada ugostiteljske terase, kao i proteku vremenskog roka po odobrenju s površine na kojoj se nalazila ugostiteljska terasa mora se ukloniti sve što je bilo u funkciji ugostiteljske terase, a površinu dovesti u prvobitno stanje namjene tog prostora, najdalje u roku od 15 dana.

9. Komunalni objekti i uređaji javne namjene u općoj uporabi

Članak 31.

Komunalnim objektima javne namjene smatraju se: telefonske govornice, poštanski sandučići, košare za otpad, klupe na javnim površinama, sportska igrališta, dječja igrališta, ograde za zaštitu javnih površina, ukrasne vaze i slično.

Članak 32.

Zabranjeno je komunalne objekte i objekte u općoj uporabi uništavati, oštećivati, prljati i nagrđivati.

10. Stajališta, parkirališta

Članak 33.

Stajališta autobusnog prometa moraju u pravilu biti natkrivena i opremljena klupama. Stajališta se moraju održavati u urednom i ispravnom stanju, a svako oštećenje tih prostora mora se u najkraćem roku otkloniti.
Na stajalištima se obavezno postavljaju košare za otpad.

11. Red kod iskrcaja, ukrcaja i smještaja materijala i robe na javnim površinama

Članak 34.

Za iskrcaj, smještaj i ukrcaj građevinskog materijala, podizanje skela, popravke vanjskih dijelova zgrade i slične radove koji služe građevinskoj svrsi, može se koristiti javna površina.
Odobrenje za korištenje javnih površina iz prethodnog stavka izvođačima, odnosno investitorima radova, izdaje Jedinstveni upravni odjel.

Članak 35.

Za vrijeme obavljanja radova, izvođač mora poduzeti sve propisane i uobičajene mjere sigurnosti. Za sigurnost radova odgovoran je izvođač radova.
Ako se gradnja iz bilo kojeg razloga obustavi, komunalni redar može odrediti da se uklone skele i drugi materijali s javnih površina.

Članak 36.

Za istovar ogrjevnog materijala te za piljenje i cijepanje drva treba prvenstveno koristiti dvorišni prostor, odnosno vlastito zemljište. U slučaju potrebe može se koristiti javna površina samo za potrebe istovara, ali tako da se ona ne oštećuje i da se ne ometa promet.
Drva, ugljen i sl. moraju se ukloniti najkasnije do noći, a upotrijebljena površina mora se odmah očistiti od piljevine i drugih otpadaka.
Zabranjeno je piljenje i cijepanje drva i ugljena i drugih sličnih radova na javnim površinama.

12. Odlaganje zemlje i otpadnog građevnog materijala

Članak 37.

Zabranjeno je odlagati zemlju i otpadni materijal izvan odlagališta predviđenih za tu svrhu. Zemlja i otpadni materijal odložen izvan odlagališta, uklonit će se po nalogu komunalnog redara o trošku počinitelja.

III. ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ČUVANJE JAVNIH POVRŠINA

1. Javno prometna površina

Članak 38.

Javno prometne površine su: ceste, kolni prilazi, parkovi, nogostupi, stajališta javnog prometa, parkirališta, trgovi.

Članak 39.

Fizičke i pravne osobe koje su vlasnici ili korisnici javnih prometnih površina dužne su ih čistiti i odgovorne su za stanje čistoće na njima, ukoliko ovom Odlukom nije drukčije određeno.
Javno-prometne površine kojima upravlja Općina Antunovac u pravilu čisti i održava Vlastiti pogon.
Fizičke i pravne osobe koje na bilo koji način onečiste javno-prometne površine dužne su ih očistiti o svom trošku.

Članak 40.

U slučaju prekomjernog onečišćenja javno-prometnih površina uzrokovanog vremenskim nepogodama i sl., Općinski načelnik može odrediti izvanredno čišćenje.
Ukoliko onečišćenje javno-prometnih površina nastaje kod izgradnje ili rekonstrukcije objekata, izvoditelj radova je dužan u tijeku izvođenja radova čistiti javno-prometnu površinu koju uslijed tih radova onečišćava. Onečišćenja se moraju čistiti svakodnevno, a dovršiti do kraja radnog vremena izvoditelja radova.

Članak 41.

Javno-prometne površine oko trgovina, ugostiteljskih objekata, kioska, privremenih objekata i površine oko sportskih i zabavnih terena, stovarišta, skladišta i industrijskih pogona gdje se obavlja poslovna ili druga djelatnost, moraju se držati u čistom i urednom stanju.
Fizičke i pravne osobe koje obavljaju djelatnost u objektima iz prethodnog stavka moraju svakodnevno dovesti javno-prometne površine u čisto i uredno stanje, ukoliko uslijed njihove poslovne ili druge djelatnosti dolazi do onečišćenja prostora oko tih objekata.
Javna i privatna parkirališta treba održavati urednim i čistim. O čistoći privatnih parkirališta brine vlasnik parkirališta ili osoba (pravna ili fizička) kojoj je povjereno upravljanje i održavanje privatnog parkirališta.
O čistoći javnih parkirališta brine Vlastiti pogon.

Članak 42.

Javno-prometne površine moraju se redovito održavati. Održavanje se provodi u skladu s planom.

Članak 43.

Na javno-prometnim površinama Vlastiti pogon postavlja košare za otpad.
Košare za otpad uz poslovne, trgovačke ili ugostiteljske objekte održava vlasnik, odnosno korisnik.

Članak 44.

Košare za otpad moraju biti izrađene od prikladnog materijala i estetski oblikovane.
Zabranjeno je postavljanje košara za otpad na stupove prometnih znakova, stupove za isticanje zastava, drveće te na drugim mjestima gdje se nagrđuje izgled naselja, objekata ili ometa promet.

Članak 45.

Na javno-prometnim površinama zabranjeno je:
– svako oštećivanje, uništavanje, prljanje, šaranje i nagrđivanje objekata i uređaja koji se na njima nalaze ili čine njihov sastavni dio,
– odlagati ili bacati građevinski materijal, otpad te pljuvati ili na drugi način na tim površinama stvarati nečistoću,
– paljenje bilo kakvog otpada,
– puštanje peradi i stoke,
– držanje, izlaganje i prodaja robe bez odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela,
– bacati ili ostavljati različiti otpad,
– bacati goruće predmete u košare za otpad ili druge posude za otpad,
– oštećivati košare i posude za otpad,
– popravljati, servisirati i prati vozila,
– ostavljati neregistrirana vozila, priključna vozila, oštećena vozila i olupine vozila,
– crtanje i pisanje poruka i tekstova, osim prometne signalizacije sukladno posebnim propisima,
– zabranjeno je svako onečišćavanje te crtanje na javno-prometnim površinama čime se ugrožava sigurnost prometa,
– odlaganje građevnog ili otpadnog građevnog materijala i postavljanje predmeta, naprava ili strojeva i slično bez odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 46.

Zabranjeno je na javno-prometnim površinama, kanalima za oborinsku odvodnju i drugim javnim površinama ispuštanje otpadnih voda koje sadržavaju štetne tvari u koncentracijama većim od dopuštenih, fekalnih voda i gnojnica.

Članak 47.

Vozila koja sudjeluju u prometu ne smiju onečišćavati javno prometne površine.
Vozila koja prevoze papir, sijeno, slamu, piljevinu, lišće i sl. moraju teret prekriti ceradom ili na drugi način osigurati da se materijal ne prosipa po javno-prometnim površinama.
Vlasnici vozila koja obavljaju poljoprivredne radove, dužni su prije izlaska vozila sa poljskog puta na javnu-prometnu površinu, vozilo očistiti na otresnici.

Članak 48.

Pri obavljanju građevnih radnji izvođači su dužni poduzimati i sljedeće mjere sprječavanja onečišćenja javnih površina:
– očistiti javne površine oko gradilišta od svih vrsta građevnog ili drugog materijala, blata i sl., a čije je taloženje na javnim površinama posljedica izvođenja građevnih radova,
– čistiti ulične slivnike u neposrednoj blizini gradilišta,
– deponirati građevni materijal u okviru gradilišta tako da se ne ometa promet i slobodno otjecanje vode i da se materijal ne raznosi po javnim površinama.
Kod većih zemljanih radova Jedinstveni upravni odjel može posebnim aktom odrediti ulice za odvoz ili dovoz materijala.

2. Javne zelene površine

Članak 49.

Javne zelene površine su: drvoredi, travnjaci, nasadi drveća značajni za prirodnu okolinu, zelene površine u stambenim naseljima, živice, sportska i dječja igrališta i slični prostori.

Članak 50.

Javne zelene površine smiju se koristiti samo u svrhu za koju su namijenjene.

Članak 51.

Javne zelene površine moraju se redovito održavati tako da svojim izgledom uljepšavaju naselje i služe svojoj svrsi kojoj su namijenjeni u skladu sa utvrđenim programom održavanja.

Članak 52.

Vlasnici, odnosno korisnici zgrada i zemljišta dužni su redovito održavati travnjake uz nogostup, kanale za oborinsku odvodnju ispred svojih zgrada i zemljišta, odnosno redovito održavati zelene površine.
Održavanje odvodnih kanala za oborinsku odvodnju podrazumijeva profiliranje stranica i dna odvodnog kanala u skladu sa visinskim značajkama odvodnog sustava na način da se osigura nesmetan protok. Prikupljeni muljni talog vlasnik, odnosno korisnik dužan je deponirati na vlastito zemljište.

Članak 53.

Pod uređenjem javnih zelenih površina smatra se naročito:
– obnova biljnog materijala,
– obrezivanje stabala, grmlja i živica,
– okapanje i plijevljenje cvijeća i grmlja,
– košnja trave,
– uklanjanje otpada,
– održavanje posuda s ukrasnim biljem u urednom i ispravnom stanju,
– održavanje u urednom stanju pješačkih staza i naprava na javnim površinama i dječjim igralištima,
– postavljanje zaštitnih ograda od prikladnog materijala, odnosno živice na mjestima ugroženim od uništavanja,
– postavljanje natpisa i upozorenja za zaštitu javne zelene površine,
– obnavljanje, a po potrebi i rekonstrukcija zapuštene javne zelene površine,
– uređenje i privođenje namjeni javne zelene površine,
– ostali poslovi vezani za održavanje javnih zelenih površina.

Članak 54.

Javne zelene površine moraju se redovito čistiti. Pod čišćenjem javnih zelenih površina smatra se uklanjanje otpada, lišća i granja te redovito uklanjanje pokošene trave i drugog otpada.
Pokošena trava i skupljeno lišće, granje i drugi otpad, moraju se odmah odvesti s javnih zelenih površina.

Članak 55.

Vlastiti pogon u skladu s Planom rada, obvezan je redovito popunjavati drvorede, posušena i bolesna stabla nadopunjavati stablima iste vrste, uklanjati suhe i bolesne grane te štetnike na javnim zelenim površinama.

Članak 56.

Prilikom uređivanja (betoniranja i asfaltiranja površina) na kojima postoje pojedinačna stabla mora se ostaviti odgovarajuća obrubljena slobodna površina 0,8 m, računajući od debla stabla.
Stabla i grane na javnoj površini koje zaklanjaju prometne znakove te koje smetaju zračnim vodovima (električnim, telekomunikacijskim i sl. linijama ), siječe i uklanja Vlastiti pogon.

Članak 57.

Stabla, ukrasne živice i drugo javno zelenilo, mora se redovito održavati tako da ne seže preko regulacijske crte na prometne površine i ne ometa vidljivost i preglednost prometa.

Članak 58.

Unutar zelenih površina dopušteno je postavljanje novih električnih, telefonskih i vodovodnih, kanalizacijskih i plinskih vodova shodno mišljenju Jedinstvenog upravnog odjela i obveze izvoditelja radova da uspostavi prijašnje stanje.

Članak 59.

Bez odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela zabranjeno je na javnim zelenim površinama:
– rezanje grana i vrhova, obaranje i uklanjanje drveća te vađenje panjeva,
– prekapanje javno zelene površine,
– rekonstrukcija postojećih i izgradnja nove zelene površine,
– postavljanje bilo kakvih uređaja, objekata, naprava, reklamnih panoa i sl.,
– odlaganje građevnog materijala,
– kampiranje.

Članak 60.

Radi očuvanja javnih zelenih površina zabranjeno je:
– uništavanje i oštećivanje biljnog materijala,
– kopanje i odnošenje zemlje i humusa,
– uznemiravanje zakonom zaštićenih životinja i uništavanje njihovih nastambi,
– oštećivanje objekata i uređaja na javnim zelenim površinama,
– dovođenje pasa bez uzice u parkove i druge javne površine, a vlasnik psa dužan je sa sobom nositi pribor za čišćenje psećeg izmeta i očistiti pseći izmet,
– voženje motornim vozilima po zelenim površinama,
– zaustavljanje i parkiranje te pranje motornih vozila na zelenim površinama,
– odlaganje građevnog ili otpadnog građevnog materijala i postavljanje predmeta, naprava ili strojeva bez odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela,
– iskrcavanje, uskladištenje raznog materijala, ogrjevnog drva, ugljena, otpadnog drveta, željeza, lima i sl.,
– loženje vatre i potpaljivanje stabala,
– upotreba dječjih igrališta i drugih javnih zelenih površina protivno njihovoj namjeni te dovođenje pasa i mačaka na dječja igrališta iz bilo kojeg razloga i na bilo koji način,
– bacanje reklama i drugih letaka iz zrakoplova ili na drugi način bez odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela,
– paljenje otpada,
– ostavljanje neregistriranih vozila, priključnih vozila ili olupina vozila,
– obavljanje bilo kakvih radnji kojima se može onečistiti javna zelena površina,
– puštanje otpadnih voda, kiselina, motornih ulja i gnojnica.
Zabrana voženja i zaustavljanja motornih vozila ne odnosi se na fizičke i pravne osobe kojima je povjereno uređenje i održavanje javnih zelenih površina kada obavljaju radove održavanja.
Vozila parkirana na javnim zelenim površinama uklonit će se i premjestiti na za to određeno mjesto preko druge osobe, a na trošak vlasnika vozila.

Članak 61.

Osoba koja učini štetu na zelenim površinama svojim štetnim radnjama i uporabom vozila i sl., obvezna je nadoknaditi učinjenu štetu ili će joj se naplatiti paušalna naknada štete u iznosu od 1.000,00 kn. U slučaju da se kod štete prouzrokovane uporabom vozila ne može utvrditi identitet osobe koja je počinila štetu, teretit će se vlasnik vozila kojim je šteta počinjena.
Stvarna šteta procjenjuje se prema vrijednosti štete učinjene na javnim zelenim površinama.

Članak 62.

Na prijedlog Vlastitog pogona, komunalni redar će nalogom odrediti vlasniku, uklanjanje osušenog ili bolesnog stabla ili samo grana koje bi svojim rušenjem, odnosno padom mogle ugroziti sigurnost ljudi, prometa, objekata i slično.

IV. SKUPLJANJE, ODVOZ I POSTUPANJE SA SAKUPLJENIM KOMUNALNIM OTPADOM

1. Vrsta otpada

Članak 63.

Otpadom se smatraju sve uobičajene otpadne stvari koje nastaju kao posljedice stanovanja u naselju i to:
– otpad na javnim površinama,
– kućni otpad,
– ambalažni otpad,
– električni i elektronički otpad,
– glomazni otpad.

Članak 64.

Otpadom na javnim površinama, smatra se sav otpad koji nastaje na tim površinama.

Članak 65.

Kućnim otpadom, smatra se kruti otpad koji dnevno nastaje u obiteljskim kućama, stanovima, zajedničkim prostorijama stambenih zgrada, garažama, dvorištima, vrtovima te u poslovnim prostorijama koji se po svojoj veličini mogu odlagati u vreće ili u posude.

Članak 66.

Glomaznim otpadom, smatra se kruti otpad koji nastaje u obiteljskim kućama, stanovima, zajedničkim prostorijama stambenih zgrada, poslovnim prostorijama, pokućstvo, sanitarni uređaji, vozila i njihovi dijelovi.

Članak 67.

Na području Općine Antunovac komunalni se otpad skuplja i odvozi organizirano.
Komunalni otpad skuplja i odvozi pravna osoba kojoj je Općina Antunovac povjerila obavljanje tih poslova (u nastavku teksta: skupljač otpada).
Vlasnici zgrada, stanova i poslovnih prostora, najmoprimci, zakupci i drugi korisnici stambenih i poslovnih prostorija (u nastavku teksta: proizvođači otpada), obvezni su koristiti se uslugama odvoza komunalnog otpada na način propisan posebnom Odlukom Općinskog vijeća Općine Antunovac.

2. Skupljanje i odvoz kućnog otpada

Članak 68.

Kućni otpad razvrstava se na otpad koji se može korisno upotrijebiti, kao što su papir, staklo, željezo i ostali kućni otpad.

Članak 69.

Proizvođač otpada obvezan je komunalni otpad odlagati u tipizirane posude, kontejnere za otpad ili doplatne polietilenske vreće za komunalni otpad s logotipom skupljača otpada (u daljnjem tekstu: polietilenska vreća).
Otpad odložen na drugi način neće biti preuzet, a skupljač otpada o istom će obavijestiti komunalnog redara.
Posude za komunalni otpad nabavlja skupljač otpada.
Broj i vrstu posuda za otpad za svaku pojedinu građevinu određuje skupljač otpada.
Proizvođači otpada koji proizvode komunalni otpad u povećanim količinama mogu se na njihov zahtjev, zadužiti dodatnom posudom za otpad.
Skupljač otpada obvezan je obavijestiti proizvođača otpada o danima i vremenu skupljanja otpada.

Članak 70.

Posude za komunalni otpad postavljaju se na način da svojim položajem i smještajem što bolje ispune svrhu za koju su namijenjene.
Posude za otpad mogu se postavljati samo na onim mjestima na kojima se neće umanjiti estetski i opći izgled ulice ili naselja, a mjesto se mora održavati čistim i urednim.

Članak 71.

Proizvođači otpada dužni su posude za otpad pripremiti skupljaču otpada postavljanjem na javno-prometnu površinu najranije večer prije dana odvoza, vodeći brigu da njihovom postavom ne ometaju kretanje vozilima i pješacima, a ukloniti ih najkasnije do večeri na dan odvoza.

Članak 72.

Proizvođači otpada dužni su komunalni otpad odlagati u posude tako da se ne raspada i ne onečišćuje prostor oko posuda.
Posude za otpad moraju biti zatvorene.
Zabranjeno je pretrpavanje posuda na način koji onemogućava njihovo zatvaranje.
Zabranjeno je odlaganje otpada uz posude za otpad i uz kontejnere.
U posude za otpad zabranjeno je odlagati žar, vrući pepeo, klaonički otpad, otpad iz mesnica i ribarnica, tekućine, ulje, boje, kiseline i drugi opasni otpad, uginule životinje, glomazni otpad, građevinski materijal, šutu, zemlju i slično.

Članak 73.

Radnik skupljač otpada dužan je posude prazniti na način da se otpad ne rasipa, a posude ne oštećuju.
Posude za otpad nakon pražnjenja, radnik skupljač otpada dužan je vratiti na mjesto i zatvoriti poklopac, a sav otpad ostao nakon pražnjenja posuda na javnoj površini, odmah očistiti.

Članak 74.

Kad je posuda za kućni otpad ili spremnik, puna, otpad se odlaže u najbližu drugu posudu za otpad ili spremnik.
Zabranjeno je onemogućavati pristup sabirnom vozilu do mjesta na kojemu su posude za otpad, odnosno spremnici.

Komunalni redar ovlašten je izdavati naloge za dizanje i premještanje onih vozila koja onemogućavaju pristup sabirnih vozila. Ambulante i slične ustanove dužne su s obzirom na infektivnost njihovih otpadaka, otpatke prije odlaganja u posude za otpad ili spremnike pakirati u posebne plastične vrećice.

Članak 75.

Zabranjeno je svako prebiranje i prekopavanje po otpadu u vrećama, posudama za kućni otpad ili spremnicima i odnošenje otpada iz njih.

3. Ambalažni otpad

Članak 76.

Ambalažnim otpadom smatra se onaj otpad čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti (plastika, karton, staklo i slično).
Ambalažni se otpad odlaže u posebne spremnike za odlaganje ambalažnog otpada koje na prikladno mjesto i u potrebnom broju postavlja skupljač otpada.
Skupljač otpada dužan je obavijestiti građane o mjestu odlaganja ambalažnog otpada.
Proizvođač otpada dužan je odvajati ambalažni otpad iz komunalnog otpada.
Odredbe ove odluke koje vrijede za komunalni otpad odnose se i na ambalažni otpad.

4. Električni i elektronički otpad

Članak 77.

Proizvođač otpada dužan je otpadne električne i elektroničke uređaje odvajati od komunalnog otpada te ga predavati ovlaštenom skupljaču bez naknade.
Komunalni redar naložit će vlasniku otpada njegovo uklanjanje, a u protivnom obavijestiti ovlaštenog skupljača o mjestu i vrsti odloženog otpada radi njegovog preuzimanja i zbrinjavanja uz ovjereni zapisnik komunalnog redara.

5. Glomazni otpad

Članak 78.

Glomazni otpad odvozi se prema planu odvoza glomaznog otpada kojeg donosi skupljač otpada.
Skupljač otpada dužan je obavijestiti građane o vremenu i mjestu odvoza glomaznog otpada.
Glomazni otpad organizirano se skuplja najmanje jedanput godišnje
Na zahtjev imatelja glomaznog otpada, skupljač će iznimno od odredbe iz prethodnog stavka, uz naknadu organizirati odvoz otpada.
Zabranjeno je glomazni otpad odlagati na mjesta koja za to nisu određena.
Zabranjeno je odlaganje glomaznog otpada u posude za komunalni otpad.

V. UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA

Članak 79.

Uklanjanje snijega i leda s ulica, trgova i nerazvrstanih cesta dužna je organizirati Općina Antunovac putem zimske službe. Rad zimske službe propisan je operativnim planom zimske službe.
Uklanjanje snijega i leda s nogostupa, staza u parkovima i nogostupa uz groblja, vršit će Vlastiti pogon.
Fizičke i pravne osobe dužne su osigurati uklanjanje snijega i leda s javno-prometnih površina ispred svojih poslovnih prostorija i objekata.
O uklanjanju snijega i leda s privatnih parkirališta, brine vlasnik parkirališta ili osoba (pravna ili fizička) kojoj je povjereno upravljanje i održavanje privatnog parkirališta.
O uklanjanju snijega i leda s javnih parkirališta brine Vlastiti pogon.

Članak 80.

Korisnici i vlasnici zemljišta i zgrada uz nogostupe i druge javne površine kojima se služe pješaci, dužni su redovito uklanjati snijeg s tih površina, najkasnije do 8 sati tekućeg dana.
Ako su te površine zaleđene, osobe iz stavka 1. ovog članka moraju ih posipati solju, pijeskom, piljevinom i drugim materijalom kojim se izaziva topljenje leda, odnosno sprječava klizanje. Navedene radnje moraju se obaviti najkasnije do 10 sati tekućeg dana.
Po potrebi radnje iz stavka 1. i 2. ovog članka moraju se obavljati više puta na dan da bi se osigurao siguran promet pješaka.

VI. UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA

Članak 81.

Svi protupravno postavljeni predmeti i objekti (kiosci, pokretne naprave, štandovi, reklame, reklamni panoi, putokazi, stupići, posude za ukrasno bilje, građevinski materijal, građevinske skele, ogrjev) i druga oprema i uređaji moraju se ukloniti.
Rješenje o uklanjanju, s rokom uklanjanja, donosi komunalni redar. Ako vlasnik protupravno postavljenog predmeta sam ne ukloni predmet, uklonit će se na trošak vlasnika, uključujući troškove premještanja i skladištenja (čuvanja).
Uklonjene predmete i objekte, vlasnici su dužni preuzeti u roku od 30 dana, uz podmirenje nastalih troškova premještanja i čuvanja, a u protivnom će se isti izložiti prodaji na javnom nadmetanju radi podmirenja troškova.
Ako je došlo do oštećenja javne površine, korisnik, odnosno vlasnik protupravno postavljenog predmeta, objekta, druge opreme i uređaja, dužan je snositi i troškove dovođenja javne površine u prvobitno stanje.
Visina troškova određuje se temeljem cjenika ili računa treće osobe.

Članak 82.

Na javnim površinama zabranjeno je ostavljati registrirana, neregistrirana, oštećena ili napuštena vozila i njihove dijelove.
Komunalni redar izdat će vlasniku vozila nalog za uklanjanje. Ako vlasnik vozila u ostavljenom roku isto ne ukloni, uklonit će ga Jedinstveni upravni odjel putem treće osobe.
Neregistrirano, oštećeno ili napušteno vozilo zbrinjavat će se sukladno posebnim propisima o zaštiti okoliša predajom ovlaštenom skupljaču te vrste otpada.
Rješenje o uklanjanju, s rokom uklanjanja, donosi komunalni redar.
Uklonjena registrirana, neregistrirana, oštećena ili napuštena vozila i njihove dijelove, vlasnici su dužni preuzeti u roku 30 dana od dana uklanjanja, uz plaćanje nastalih troškova.

VII. SANITARNO-KOMUNALNE MJERE UREĐENJA NASELJA

Članak 83.

U područjima s izgrađenim kanalizacijskim sustavom, obavezno je priključivanje objekata na javni kanalizacijski sustav u roku od šest mjeseci od izgradnje objekta.
U područjima gdje nije izgrađen javni kanalizacijski sustav, obvezna je gradnja septičkih jama, sabirnih jama ili vodonepropusnih betonskih zahodskih jama dovoljnih dimenzija glede hidrauličkog proračuna potrošnje vode i vrste otpadne jame objekta koji se priključuje na sistem za odvodnju sanitarno fekalnih otpadnih voda.
Zabranjeno je ispuštati sanitarno fekalne vode u odvodne jarke za odvodnju oborinskih voda uz javne površine.
Vlasnik septičke jame dužan je na vrijeme organizirati pražnjenje jame, kako ne bi došlo do prelijevanja, a time i onečišćenja okoline.
Odvoz fekalija može vršiti samo pravna ili fizička osoba koja je registrirana za obavljanje ove djelatnosti.
Odvoz fekalija može se vršiti samo u potpuno zatvorenoj posudi (cisterni), tako da se fekalije ne prosipaju po javnim površinama prilikom prijevoza.
Odvoz fekalija vrši se u skladu sa Odlukom o odvodnji otpadnih i oborinskih voda u Općini Antunovac.
Sadržaj septičkih jama, ne smije se upotrebljavati za gnojenje vrtova, poljoprivrednih površina i drugih zelenih površina.

VIII. DRŽANJE ŽIVOTINJA

Članak 84.

Na području Općine Antunovac dozvoljeno je držanje svih životinja, u skladu sa Prostornim planom Općine Antunovac.

Članak 85.

Držatelji životinja dužni su se pridržavati uvjeta određenih propisima o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti te Odlukom o držanju pasa, mačaka, divljih životinja te načinu i postupanju sa psima i mačkama lutalicama i neupisanim psima na području Općine Antunovac.
Držatelji životinja obvezni su:
– držati životinje u prostorijama ili posebno ograđenim prostorima odgovarajuće uređenim za svoju namjenu, koji se moraju redovito čistiti i održavati,
– osigurati da se neugodni mirisi te buka ne šire u okolicu,
– osigurati uvjete za očuvanje i unapređenje ljudskog okoliša,
– postupati sa otpadnim animalnim tvarima tako da se ne ugrozi zdravlje ljudi i životinja.

IX. MJERE ZA PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA

Članak 86.

Nadzor nad provođenjem komunalnog reda propisanog ovom Odlukom obavljat će komunalni redar Općine Antunovac.
Komunalni redar mora imati posebnu iskaznicu.
Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu izdavanja iskaznice komunalnog redara, donijeti će Općinski načelnik Općine Antunovac.

Članak 87.

U obavljanju nadzora nad primjenom odredaba Odluke o komunalnom redu, komunalni redar ovlašten je:
– narediti obavljanje radova ako pregledom utvrdi da se oni ne obavljaju sukladno odredbama ove Odluke ili da se ne obavljaju potpuno i pravilno,
– nadzirati obavljanje radova za koje postoji sumnja da se izvode bez odobrenja nadležnog tijela ili protivno odobrenju, odnosno suprotno odredbama ove Odluke,
– zabraniti uporabu neispravnog komunalnog objekta, uređaja ili naprave dok se ne uklone nedostaci,
– odrediti uklanjanje predmeta, objekata i uređaja koji su postavljeni bez odobrenja, protivno odobrenju, odnosno suprotno odredbama komunalnog reda,
– predložiti pokretanje prekršajnog postupka,
– izricati mandatne kazne osobama koje zateknu u prekršaju,
– naplaćivati paušalne naknade štete,
– naplaćivati paušalne troškove premještanja i skladištenja predmeta, objekata i uređaja,
– poduzimati druge radnje ili mjere za koje je ovlašten.
Komunalni redar ovlašten je donositi pisane i usmene naloge u vidu rješenja za provedbu gore navedenih radnji.

Članak 88.

Komunalni redar u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, dužan je pridržavati se zakona, ove Odluke i drugih propisa.
Komunalni redar obavlja poslove samostalno u ime Općine Antunovac, postupa i donosi akte u okviru dužnosti i ovlaštenja određenih ovom Odlukom i drugim propisima.
Poduzimanje mjera za provođenje komunalnog reda smatra se hitnim i od javnog interesa za Općinu Antunovac.

Članak 89.

Ako počinitelj ne postupi po rješenju komunalnog redara, istu činidbu po dopunskom nalogu, obavit će nadležno pravosudno tijelo o trošku počinitelja.

Članak 90.

Fizičke i pravne osobe dužne su komunalnom redaru omogućiti nesmetano obavljanje nadzora, a poglavito pristup do prostorija, objekata, naprava i uređaja, dati osobne podatke, kao i pružiti druga potrebita obavještenja o predmetima uredovanja.
Ako komunalni redar u svom postupanju naiđe na otpor, može zatražiti pomoć nadležne policijske postaje.

Članak 91.

Protiv rješenja komunalnog redara, može se uložiti žalba u roku od 8 dana od dana primitka rješenja.
Žalba uložena nadležnom tijelu Osječko-baranjske županije, ne odgađa izvršenje rješenja.

Članak 92.

Kada se utvrdi da je počinjen prekršaj propisan ovom Odlukom, Jedinstveni upravni odjel će počinitelju prekršaja izdati obvezni prekršajni nalog u skladu sa Prekršajnim zakonom.
U obveznom prekršajnom nalogu počinitelju prekršaja će se uz novčanu kaznu odmjeriti troškovi utvrđivanja prekršaja i izdavanja obveznog prekršajnog naloga.

X. NAKNADA ŠTETE

Članak 93.

Svu štetu učinjenu na javnoj površini, počinitelj štete dužan je istu nadoknaditi.
Ukoliko počinitelj štete ne plati naknadu za učinjenu štetu, provest će se odgovarajući sudski postupak.

Članak 94.

Naknada štete može biti stvarna i paušalna.

Članak 95.

Paušalna naknada štete naplaćuje se u slučaju neznatne štete ili manje štete, ako se šteta ne bi mogla sa sigurnošću utvrditi ili ako postupak utvrđenja štete vremenski duže traje, a vrijednost štete ne premašuje 1.000,00 kuna.

Članak 96.

Stvarna šteta naplaćuje se uvijek ako nastala šteta premašuje iznos od 1.000,00 kuna i ako je za uklanjanje nastale štete bilo potrebito angažirati treću osobu.

Članak 97.

U postupku uklanjanja bespravno postavljenih predmeta na javnoj površini, pored stvarnih troškova premještanja i čuvanja, može se naplatiti i paušalni iznos troškova:
1. 200,00 kuna za premještanje,
2. 100,00 kuna po m² zauzete površine za uskladištenje dnevno.

XI. KAZNENE ODREDBE

Članak 98.

Globom od 500,00 kuna do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:
– ako vanjski dijelovi zgrade nisu uredni, čisti i nisu popravljena oštećenja; ako uništava pročelja zgrade, po njima piše poruke, crta, šara i slično (članak 5.),
– ako korisnici poslovnih prostorija nisu naziv uklonili u roku 15 dana od prestanka obavljanja djelatnosti, odnosno iseljenja iz zgrade (članak 6.),
– ako vlasnik zgrade nije nabavio i postavio kućni broj (članak 9.),
– ako izvede ogradu uz javnu površinu od bodljikave žice ili šiljaka; ako ogradu i živicu uz javnu površinu ne drži urednima (članak 10.),
– ako uredno ne održava dvorište, vrtove, voćnjake, zelene površine ili drugo zemljište oko zgrade, kao i neizgrađeno zemljište uz javnu površinu; ako drveće i živice uz javno-prometnu površinu zaklanja preglednost i sigurnost prometa ili rastom ugrožava okolne objekte, a sve radi neodržavanja te ako ne uništava i ne iskorijeni korove prije cvatnje (članak 11.),
– ako postupa protivno odredbi članka 12. ove Odluke,
– ako bez odobrenja na javnu površinu postavi reklamu, reklamnu konstrukciju, reklamnu ploču, jarbol za zastavu, transparent ili drugi prigodni natpis (članak 14.),
– ako plakate, oglase i slične obavijesti postavi na mjestima koja nisu za to određena i odobrena i ako ih ne ukloni u određenom roku (članak 15.),
– ako predmeti u izlogu nisu u čistom i ispravnom stanju, a dotrajali nisu obnovljeni, odnosno zamijenjeni (članak 16.),
– ako ne ukloni kvar na svjetlećoj natpisnoj ploči u određenom roku i ako ne ukloni neispravnu svjetleću reklamnu ploču (članak 17.),
– ako oštećuje i uništava rasvjetna tijela i stupove javne rasvjete te postavlja oglase, obavijesti i reklame na iste (članak 19.),
– ako postavi privremeni objekt, tako da sprečava ili otežava korištenje zgrada ili drugih objekata i ugrožava sigurnost prometa te uništava javnu zelenu površinu (članak 24.),
– ako postupa protivno odredbi članka 26. ove Odluke,
– ako privremeni objekt i okoliš ne drži urednim i ispravnim te ako ne postavi košaru za otpad koju mora redovito prazniti (članak 28.),
– ako prlja ili piše po fasadi zgrada, zidovima, ogradama, vratima, natpisima, klupama, stupovima, košarama za otpad i slično (članak 32.),
– ako koristi javnu površinu za iskrcaj, smještaj i ukrcaj građevinskog materijala, podizanje skela vanjskih dijelova zgrade i slične radove koji služe građevinskoj svrsi, bez odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela (članak 34.),
– ako za istovar ogrjevnog materijala koristi javnu površinu i ne ukloni ga do noći, a korištenu površinu ne očisti od piljevine i drugih otpadaka (članak 36.),
– ako odlaže zemlju i otpadni materijal izvan odlagališta predviđenih za tu svrhu (članak 37.),
– ako na bilo koji način onečisti javno-prometnu površinu, a ne očisti onečišćenje (članak 39.),
– ako ne čisti javno-prometnu površinu koja je onečišćena uslijed izgradnje ili rekonstrukcije objekata (članak 40., stavak 2.),
– ako javno-prometne površine oko trgovina, ugostiteljskih objekata, kioska, privremenih objekata, površina oko sportskih objekata i zabavnih terena, stovarišta, skladišta i industrijskih pogona gdje se obavlja poslovna ili druga djelatnost, ne drži svakodnevno u čistom i urednom stanju (članak 41.),
– ako košare za otpad uz poslovne, trgovačke ili ugostiteljske objekte za prikupljanje otpada tih djelatnosti ne drži u urednom i čistom stanju vlasnik, odnosno korisnik poslovnog objekta (članak 43.),
– ako postavi košare za otpad na stupove prometnih znakova, stupove za isticanje zastava, stupove niskonaponske mreže i drveće (članak 44., stavak 2.),
– ako na javno-prometnim površinama odlaže ili baca građevinski materijal, smeće, otpatke; ako pali na javnim površinama bilo kakav otpad; ako pušta perad i stoku; ako drži, izlaže i prodaje robu bez odobrenja; ako baca ili ostavlja otpad izvan košara za otpad i drugih posuda za otpad; ako oštećuje košare i posude za otpad; ako popravlja, servisira ili pere vozila na javnoj površini; ako ostavlja neregistrirano vozilo, priključno vozilo, oštećeno vozilo ili olupinu vozila na javnoj površini; ako crta ili piše poruke i tekstove; ako odlaže građevni ili otpadni materijal, predmete, naprave ili strojeve bez odobrenja (članak 45.),
– ako ispušta otpadne vode protivno odredbi članka 46. Odluke,
– ako vozila koja sudjeluju u prometu onečišćuju javno-prometne površine (članak 47.),
– ako pri obavljanju građevnih radnji izvođači ne poduzimaju mjere sprečavanja onečišćavanja javnih površina (članak 48.),
– ako ne održava travnjake uz nogostupe i zelene površine te jarke za otpadne vode ispred zgrada i zemljišta čiji je vlasnik, odnosno korisnik (članak 52.),
– ako stabla, ukrasne živice i drugo javno zelenilo, redovito ne održava, tako da ne seže preko regulacijske crte na prometne površine i ne ometa vidljivost i preglednost prometa (članak 57.),
– ako unutar zelenih površina postavlja električne, telefonske, vodovodne, kanalizacijske i plinske vodove bez mišljenja Jedinstvenog upravnog odjela (članak 58.),
– ako bez odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela na javnih zelenim površinama reže granje i vrhove; obara i uklanja drveća te vadi panjeve; prekapa javnu zelenu površinu; rekonstruira postojeću ili izgrađuje novu zelenu površinu; postavlja bilo kakve uređaje, objekte, naprave, reklamne panoe i sl.; odlaže građevinski materijal; kampira (članak 59.),
– ako na javnim zelenim površinama vrši uništavanje i oštećivanje biljnog materijala; kopanje i odnošenje zemlje i humusa; uznemiravanje zakonom zaštićenih životinja i uništavanje njihovih nastambi; oštećivanje objekata i uređaja na javnim zelenim površinama; dovođenje pasa bez uzice u parkove i druge javne površine, a vlasnik psa dužan je sa sobom nositi pribor za čišćenje psećeg izmeta i očistiti pseći izmet; voženje motornim vozilima po zelenim površinama; zaustavljanje i parkiranje te pranje motornih vozila na zelenim površinama; odlaganje građevnog ili otpadnog građevnog materijala i postavljanje predmeta, naprava ili strojeva bez odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela; iskrcavanje, uskladištenje raznog materijala, ogrjevnog drva, ugljena, otpadnog drveta, željeza, lima i sl.; loženje vatre i potpaljivanje stabala; upotrebu dječjih igrališta i drugih javnih zelenih površina protivno njihovoj namjeni te dovođenje pasa i mačaka na dječja igrališta iz bilo kojeg razloga i na bilo koji način; bacanje reklama i drugih letaka iz zrakoplova ili na drugi način bez odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela; paljenje otpada; ostavljanje neregistriranih vozila, priključnih vozila ili olupina vozila; obavljanje bilo kakvih radnji kojima se može onečistiti javna zelena površina; puštanje otpadnih voda, kiselina, motornih ulja i gnojnica (članak 60.),
– ako po nalogu komunalnog redara ne ukloni osušeno ili bolesno stablo ili samo granu koje bi svojim rušenjem, odnosno padom mogle ugroziti sigurnost ljudi, prometa, objekata i sl. (članak 62.),
– ako ne odlaže komunalni otpad u tipizirane posude, kontejnere za otpad ili polietilenske vreće te ako vreće ne odlaže na za to određena mjesta (članak 69.),
– ako mjesta gdje su odložene posude za otpad ne drži čistim i urednim (članak 70.),
– ako posude za otpad ne postave na javno-prometnu površinu najranije večer prije odvoza, vodeći brigu da njihovom postavom ne ometaju kretanje vozila i pješaka (članak 71.),
– ako u posude za otpad odlaže žar, vruć pepeo, klaonički otpad, otpad iz mesnica i ribarnica, tekućine, ulje, boje, kiseline i drugi opasni otpad, uginule životinje, glomazni otpad, građevinski materijal, šutu, zemlju i sl. (članak 72.),
– ako onemogućuje pristup sabirnom vozilu do mjesta na kojem su posude za otpad, odnosno spremnici (članak 74.),
– ako prebire i prekopava po otpadu u vrećama, posudama za kućni otpad ili spremnicima i odnosi otpad iz njih (članak 75.),
– ako električne i elektroničke uređaje ne odvaja od komunalnog otpada (članak 77.),
– ako glomazni otpad odlaže na mjesta za koja za to nisu određena (članak 78.),
– ako ne uklone snijeg i led s nogostupa, odnosno ako ih ne posipaju solju, pijeskom, piljevinom ili drugim materijalom (članak 80.),
– ako postavi privremeni objekt na javnu površinu bez rješenja o odobrenju ili ugovora o zakupu (članak 81.),
– ako na javnim površinama ostavi registrirana, neregistrirana, oštećena i napuštena vozila i njihove dijelove (članak 82.),
– ako u području gdje nije izgrađena kanalizacija, vlasnik objekta nije izgradio septičku jamu ili vodonepropusnu betonsku zahodsku jamu, a sanitarno-fekalne otpadne vode ispušta u odvodne jarke oborinskih voda uz javne površine; ako vlasnik septičke jame ne organizira čišćenje jame radi čega dolazi do prelijevanja i onečišćenja okoline ili učini drugu radnju protivnu odredbi članka 83. ove Odluke,
– ako se držatelji životinja ne pridržavaju uvjeta određenih propisima o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti te Odlukom o držanju pasa, mačaka, divljih životinja te načinu i postupanju sa psima i mačkama lutalicama i neupisanim psima na području Općine Antunovac (članak 85.).
Za prekršaje navedene u stavku 1. ovog članka kaznit će se globom od 300,00 kuna do 3.000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi, a globom od 100,00 kuna do 2.000,00 kuna počinitelj prekršaja fizička osoba.

Članak 99.

Roditelji i staratelji maloljetnika koji je počinio prekršaj sankcioniran člankom 99. ove Odluke kaznit će se novčanom kaznom predviđenom u navedenom članku.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 100.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom redu na području Općine Antunovac («Službeni glasnik Općine Antunovac» broj 2/99) i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu («Službeni glasnik Općine Antunovac» broj 3/99).

Članak 101.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u «Službenom glasniku Općine Antunovac».