Odluka o komunalnom redu

Temeljem članka 104. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 68/18 i 110/18) i članka 32. Statuta Općine Antunovac («Službeni glasnik Općine Antunovac» broj 2/13 i 3/18 ), Općinsko vijeće Općine Antunovac na svojoj 30. sjednici održanoj dana 27. kolovoza 2019. godine, donosi

ODLUKU

o komunalnom redu na području Općine Antunovac

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se komunalni red i mjere za njegovo provođenje na području Općine Antunovac, a sadrži odredbe kojima se uređuju odnosi vezano za:

 • uređenje naselja,

 • način uređenja i korištenja površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu Općine Antunovac za gospodarske i druge svrhe,

 • uvjeti korištenja javnih parkirališta, nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene za parkiranje vozila,

 • održavanje čistoće i čuvanje površina javne namjene,

 • skupljanje, odvoz i postupanje sa sakupljenim komunalnim otpadom,

 • mjere za provođenje komunalnog reda,

 • naknada štete,

 • prekršajne odredbe,

 • završne odredbe.

Članak 2.

Komunalni red, propisan ovom Odlukom obvezan je za sve pravne i fizičke osobe, ako zakonom i drugim propisima nije drugačije propisano.

II. UREĐENJE NASELJA

1. Uređenje pročelja, okućnica i dvorišta zgrada u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba u dijelu koji je vidljiv površini javne namjene

Članak 3.

Pročelja zgrada moraju biti uredna i čista, a ošte­ćenja se moraju popraviti.

Zgrade koje svojim izgledom uslijed oštećenja ili dotrajalosti fasade ili drugih vanjskih dijelova nagr­đuju opći izgled ulice i okoline, moraju se urediti, od­nosno popraviti u toku godine u kojoj je ta okolnost utvrđena, a najkasnije u idućoj godini.

Prilikom uređivanja fasade zgrade potrebno je urediti cijelu fasadu, odnosno dio koji mora biti us­klađen sa cjelinom.

Zabranjeno je uništavati pročelja zgrade te po njima ispisivati poruke, obavijesti, crtati, šarati i na drugi ih način prljati i nagrđivati.

Na prozorima, balkonima, ogradama i drugim dijelovima zgrade neposredno okrenutim prema ulici ili trgu, zabranjeno je vješati ili izlagati rublje, posteljinu, tepihe i druge predmete. Na njima se u pravilu drži cvijeće i ukrasno bilje.

Članak 4.

Napuštene, devastirane i ruševne zgrade vlasnici su dužni ukloniti, a česticu uz površinu javne namjene ograditi.

Kada se utvrdi da se radi o ruševini zgrade i kada se utvrdi vlasnik zemljišta ili nositelj prava građenja, pokreće se upravni postupak i donosi rješenje o uklanjanju.

Članak 5.

Izlozi, izložbeni ormarići i drugi slični objekti za izlaganje robe postavljeni na zgradi uz javne površine moraju biti tehnički i estetski oblikovani i odgovarajuće osvijetljeni.

Izlozi se moraju održavati čistim.

Zabranjeno je vješanje robe i drugih prodajnih predmeta na vratima ili prozoru poslovnih prostorija te na okvire izloga ili fasade zgrada.

Članak 6.

Dvorišta, vrtove, voćnjake, zelene površine i drugo zemlji­šte oko zgrade, kao i neizgrađeno zemljište uz javnu površinu, mora vlasnik zemljišta ili korisnik uredno održavati.

Vlasnik, odnosno korisnik zemljišta, dužan je redovito uništavati i iskorijeniti korove prije njihove cvatnje.

Drveće i živice uz javno-prometne površine, mora­ju se održavati tako da ne zaklanjaju preglednost i prometne znakove te da rastom ne ugrožavaju okolne objekte ili sigurnost prometa.

Vlasnici i korisnici stambenih i poslovnih objekata dužni su održavati okućnice, predvrtove, vrtove, dvorišta zgrada, neizgrađeno građevinsko zemljište i druge površine uz površinu javne namjene, urednim i čistim.

Vlasnici neizgrađenog građevinskog zemljišta, te poljoprivrednog zemljišta dužni su sprječavati zakorovljenost, redovito kositi travu i uklanjati šikaru i otpad, odnosno održavati predmetno zemljište sukladno njegovoj namjeni.

Vlasniku ili korisniku površina iz prethodnog stav­ka koji ne izvrši obvezu održavanja tih površina, Jedinstveni upravni odjel može svojim rješenjem narediti uređe­nje neuređenih površina, a nakon isteka roka dati ih urediti na trošak vlasnika nekretnine.

Zabranjeno je spaljivanje svih otpadnih tvari na dvorištima, vrtovima i neizgrađenim zemljištima unutar naseljenog mjesta i javnim površinama.

Članak 7.

Radi otklanjanja štetnih utjecaja za život i zdravlje ljudi, vlasnici odnosno korisnici okućnica, predvrtova i vrtova, neizgrađenog građevinskog zemljišta, te obrađenog ili neobrađenog poljoprivrednog zemljišta na području Općine Antunovac, dužni su s takvih površina kontinuirano uklanjati i uništavati ambroziju i druge štetne biljke.

U slučaju neizvršavanja obveze iz prethodnog stavka, obvezu uklanjanja ambrozije i drugih štetnih biljaka, vlasnicima, posjednicima i korisnicima će naložiti komunalni redar.

Članak 8.

Ogradu uz javnu površinu kao i ograda okomita na javnu površinu mora biti izrađena tako da se uklapa u okoliš, gdje je to moguće od ukrasne živice, ne smije biti izvedena od bodljikave žice, šiljaka i slično, te mora biti postavljena na način da ne ometa sigurnost prometa.

Ogradu je potrebno izvesti sukladno propisima o građenju i prostornih planova.

Ogradu uz javnu površinu kao i ogradu okomitu na javnu površinu vlasnik odnosno korisnik dužan je održavati urednom, a ogradu od ukrasne živice dužan je redovno orezivati tako da ne seže preko regulacijske linije na javnu prometnu površinu, da ne smeta prolaznicima i prometu i tako da ne predstavlja opasnost za prolaznike.

Vlasnici ograda od ukrasne živice dužni su nakon radova na održavanju ograde očistiti javnu površinu.

Članak 9.

Javne površine u naselju moraju biti imenovane i označene natpisnim pločama.

Natpisna ploča mora imati službeno određeno ime ulice, trga, odnosno druge javne površine.

Odluku o nazivima ulica i trgova donosi Općinsko vijeće.

Članak 10.

Natpisne ploče moraju biti postavljene na svakom ulazu u ulicu odnosno trg, kao i na svakom križanju.

Natpisne ploče moraju biti pravokutnog oblika najmanje veličine 50 × 30 cm.

Natpisne ploče moraju biti plave boje, a natpisi na njima bijele boje.

Natpisne ploče pričvršćuju se na posebne stupove.

Ime javne površine mora biti naznačeno na natpisnoj ploči koja se postavlja na svakom ulazu na javnu površinu, kao i na svakom križanju javnih površina.

Natpise ploča za javne površine, nabavlja i postavlja te održava Vlastiti pogon.

Članak 11.

Svaka zgrada mora biti obilježena kućnim brojem. Kućni broj mora biti postavljen sa ulične strane zgrade, a nabavlja ga vlasnik, odnosno suvlasnik zgrade.

Članak 12.

Trgovačka društva, tijela državne vlasti i tijela lokalne samouprave, udruge građana i druge pravne osobe, kao i građani koji su na to obvezni na osnovi posebnih propisa, ističu na zgradi u kojoj je sjedište poslovne prostorije odgovarajući naziv, odnosno tvrtku.

Naziv mora biti čitljiv, tehnički i estetski oblikovan, jezično ispravan te uredan.

Uz zahtjev za postavljanje naziva, potrebno je priložiti nacrt ili fotomontažu, tehnički opis, fotosnimku pročelja zgrade, a za konzolni naziv i proračun sigurnosti, odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti te mišljenja tijela državne uprave nadležnog za zaštitu spomenika kulture, ako je zgrada na koju se stavlja naziv spomenik kulture.

Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovog članka, dužne su nazive redovito održavati i čistiti te dotrajale obnavljati.

Članak 13.

Nazivi na javnim površinama mogu se postavljati samo na temelju odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela.

2. Postavljanje tendi, reklama i plakata na građevinama i druge urbane opreme te klimatizacijskih uređaja, dimovodnih, zajedničkih antenskih sustava i drugih uređaja na zgradama koji se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog prjekta

Članak 14.

Na zgrade i druge građevine i pripadajuće okućnice u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba, u dijelu koji je vidljiv s površina javne namjene dozvoljeno je postavljanje tendi, montažno-demontažnih nadstrešnica, klimatizacijskih uređaja, dimovodnih instalacija, zajedničkih antenskih sustava, drugih uređaja na tim građevinama koji se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta.

Oprema i uređaji iz prethodnog stavka mogu se postavljati samo uz uvjete i suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela Općine Antunovac.

Članak 15.

Reklame, jarboli za zastave i zaštitne naprave na izlozima moraju se svojim oblikom, materijalom, dimenzijama i bojom uklopiti u postojeće okruženje, ne smiju ugrožavati sigurnost prometa, te zaklanjati postojeću prometnu i putokaznu signalizaciju, kulturna dobra i spomenike parkovne arhitekture.

Za postavljanje reklama i reklamnih panoa, jarbola za zastave i zaštitnih naprava na izlozima potrebno je odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela Općine Antunovac.

Članak 16.

Plakati, oglasi i slične objave, mogu se postavljati samo na oglasnim pločama i u oglasnim ormarićima.

Članak 17.

Natpisi, reklamne ploče, reklamne konstrukcije, jarboli za zastave, transparenti i drugi prigodni natpisi, izlozi, zaštitne naprave na izlozima (stakla, prozori, rolete, tende, platna i sl.), oglasne ploče i oglasni ormarići moraju se održavati u čistom i ispravnom stanju, a dotrajali se moraju obnoviti, odnosno zamijeniti.

Predmete i naprave iz prethodnog stavka, zabranjeno je prljati, oštećivati i uništavati.

Članak 18.

Svjetleći natpisi i reklame moraju biti upaljeni, a izlozi osvijetljeni tijekom cijele noći, osim u slučajevima štednje električne energije.

Svaki kvar na svjetlećem natpisu, mora se otkloniti najkasnije u roku 8 dana.

Neispravne svjetleće natpise, odnosno reklame kao i one koje se ne mogu popraviti, dužan je korisnik odmah ukloniti.

Članak 19.

Pravne i fizičke osobe dužne su na pročelju zgrade u kojoj se nalaze poslovne prostorije istaknuti odgovarajuću natpisnu ploču odnosno ime pod kojim sudjeluju u pravnom prometu (tvrtku) u skladu s posebnim propisima bez traženja odobrenja.

Natpis mora biti čitljiv, tehnički i estetski oblikovan i uredan, a ispisani tekst jezično ispravan.

Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su naziv ukloniti u roku od 15 dana od prestanka obavljanja djelatnost odnosno prestanka korištenja poslovnog prostora.

Članak 20.

Na području Općine Antunovac na objekte, zemljišta i druge prostore uz i na javne površine mogu se postavljati spomenici, spomen-ploče, skulpture i slični predmeti u skladu s ovom Odlukom i posebnim propisima.

Članak 21.

Podizanje spomenika može predložiti udruga, ustanova i slična institucija.

Prijedlog za podizanje spomenika podnosi se općinskom načelniku ukoliko posebnim propisom nije drugačije određeno.

Uz prijedlog za podizanje spomenika mora se priložiti lokacija i idejni projekt, te se mora navesti način na koji će se osigurati financijska sredstva za gradnju i podizanje spomenika, te uređenje okoliša spomenika.

O podizanju i uklanjanju spomenika odlučuje općinski načelnik.

Članak 22.

Spomenici, spomen-ploče, skulpture, sakralna obilježja i slični predmeti moraju se održavati urednima i zaštititi od uništavanja.

Zabranjeno je spomenik, spomen-ploču, skulpturu i sličan predmet prljati, oštećivati, uništavati, pisati ili crtati po njima ili na drugi način nagrđivati njihov izgled.

Članak 23.

Pod komunalnom i urbanom opremom i uređajima u općoj uporabi podrazumijevaju se svi objekti i sva pokretna i nepokretna oprema i uređaji koji služe svim mještanima odnosno boljem funkcioniranju Općine kao urbane cjeline, a to su: oglasni stupovi, poštanski sandučići, orijentacijski planovi Općine, jarboli i držači za zastave, nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, klupe, stalci za bicikle, klupe, posude za odlaganje komunalnog otpada, posude za cvijeće i zelenilo te druga komunalna i urbana oprema i uređaji koji služe općoj uporabi.

Članak 24.

Komunalnu i urbanu opremu i uređaje na površinama javne namjene postavlja Općina Antunovac i njezino su vlasništvo.

Komunalnu i urbanu opremu i uređaje na javnim površinama iznimno mogu postavljati fizičke i pravne osobe temeljem rješenja koje izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Antunovac.

Članak 25.

Komunalna i urbana oprema i uređaji moraju se stalno održavati u ispravnom, čistom i funkcionalnom stanju, a oštećeni i neispravni moraju se odmah popraviti, ukloniti ili zamijeniti ispravnima.

Zabranjeno je komunalnu i urbanu opremu i uređaje u općoj uporabi uništavati, oštećivati, prljati i nagrđivati.

3. Javna rasvjeta

Članak 26.

Javna rasvjeta mora biti izvedena odgovarajućom svjetlosnom tehnikom uzimajući u obzir značaj po­jedinih dijelova Općine i pojedinih javnih površina, promet i potrebe građana.

Rasvjetna tijela moraju biti funkcionalna i estetski oblikovana.

Javna rasvjeta mora se redovito održavati u isp­ravnom stanju.

Javna rasvjeta, u pravilu, treba svijetliti tijekom cijele noći.

Fizička ili pravna osoba kojoj je povjereno obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje javne rasvjete, moraju redovito održavati u stanju funkcionalne sposobnosti.

Članak 27.

Zabranjeno je oštećivanje i uništavanje rasvjetnih stupova i rasvjetnih tijela i postavljanje oglasa, obavijesti i reklama na te objekte.

Na objekte iz stavka 1. ovog članka, mogu se izuzetno postavljati ukrasne zastavice i blagdanski ukrasi, ali tako da ne smetaju namjeni objekta i uz posebno odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela.

4. Prigodno uređenje naselja

Članak 28.

U povodu državnih i drugih blagdana, obljetnica, raznih manifestacija i sličnog može se organizirati prigodno uređivanje površina uz poslovne i stambene objekte te javnih površina.

Prigodno uređivanje organizira se postavljanjem objekata, uređaja, pokretnih naprava, opreme, ukrasa, ukrasnih žaruljica, božićnih drvca i slično.

Za postavljanje montažnih objekata, uređaja, pokretnih naprava, opreme i slično potrebno je odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela Općine Antunovac.

5. Držanje životinja

Članak 29.

Na području Općine Antunovac dozvo­ljeno je držanje svih životinja, u skladu sa Prostornim planom Općine Antunovac.

Članak 30.

Držatelji životinja dužni su se pridržavati uvjeta određenih propisima o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti te Odlukom o držanju pasa, mačaka, divljih životinja te načinu i postupanju sa psima i mačkama lutalicama i neupisanim psima na području Općine Antunovac.

Držatelji životinja obvezni su:

 • držati životinje u prostorijama ili posebno ograđenim prostorima odgovarajuće uređenim za svo­ju namjenu, koji se moraju redovito čistiti i održa­vati,

 • osigurati da se neugodni mirisi te buka ne šire u okolicu,

 • osigurati uvjete za očuvanje i unapređenje ljudskog okoliša,

 • postupati sa otpadnim animalnim tvarima tako da se ne ugrozi zdravlje ljudi i životinja.

6. Sanitarno-komunalne mjere

Članak 31.

U područjima s izgrađenim kanalizacijskim susta­vom, obavezno je priključivanje objekata na javni kanalizacijski sustav u roku od šest mjeseci od izgradnje objekta.

U područjima gdje nije izgrađen javni kanalizacijski sustav, obvezna je gradnja septičkih jama, sabirnih jama ili vodonepropusnih betonskih zahodskih jama dovoljnih dimenzija glede hidrauličkog proračuna potrošnje vo­de i vrste otpadne jame objekta koji se priključuje na sistem za odvodnju sanitarno fekalnih otpadnih voda.

Zabranjeno je ispuštati sanitarno fekalne vode u odvodne jarke za odvodnju oborinskih voda uz javne površine.

Vlasnik septičke jame dužan je na vrijeme organizirati pražnjenje jame, kako ne bi došlo do prelijevanja, a time i onečišćenja okoline.

Odvoz fekalija može vršiti samo pravna ili fizička osoba koja je registrirana za obavljanje ove djelatnosti.

Odvoz fekalija može se vršiti samo u potpuno za­tvorenoj posudi (cisterni), tako da se fekalije ne pro­sipaju po javnim površinama prilikom prijevoza.

Odvoz fekalija vrši se u skladu sa Odlukom o odvodnji otpadnih i oborinskih voda u Općini Antunovac.

Sadržaj septičkih jama, ne smije se upotrebljavati za gnojenje vrtova, poljoprivrednih površina i drugih zelenih površina.

Članak 32.

Potrebu, opseg, vrijeme i ostali uvjeti obavljanja obvezne sistematske dezinsekcije i deratizacije utvrđuje se godišnjim planom veterinarsko-higijeničarske službe uz suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela Općine Antunovac i Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije.

Pravne i fizičke osobe dužne su omogućiti provođenje poslova dezinsekcije

III. UREĐENJE I KORIŠTENJE POVRŠINE JAVNE NAMJENE I ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE ANTUNOVAC ZA GOSPODARSKE I DRUGE SVRHE

Članak 33.

Sve površine javne namjene u Općini Antunovac mogu se koristiti sukladno njihovoj namjeni i na način i pod uvjetima utvrđenim odredbama ove Odluke.

Članak 34.

Površine javne namjene se mogu privremeno koristiti za postavljanje: kioska, montažnih objekata (građevinske skele, objekti za potrebe gradilišta, pozornice i sl.), pokretnih radnji (ambulantna prodaja), uslužnih i zabavnih naprava (automat, hladnjak, vaga, peć za pečenje plodina, štandovi – klupe, stolovi stolice i suncobrani za ugostiteljske terase, cirkuski šatori i prijevozna sredstva s drugom opremom cirkusa, luna parkovi i oprema za ostale zabavne radnje i sl.), reklama i reklamnih panoa (reklamne ploče, konstrukcije, reklamni uređaji, natpisi, transparenti, oglasni ormarići, reklamni stupovi i sl.), otvorenih skladišta (odlaganje i prodaja građevinskog materijala, drva za ogrjev, automobila, poljoprivrednih strojeva i sl.).

Članak 35.

Privremenim objektima ne smatraju se privremeno postavljeni objekti pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju komunalne djelatnosti, kao i naprave što ih te osobe koriste pri obavljanju radova iz svog djelokruga.

Članak 36.

Zauzimanjem površine javne namjene ne smije se spriječiti ili onemogućiti korištenje susjednih objekata i javnih prometnih površina, odnosno moraju biti ispunjeni slijedeći uvjeti:

 • prostor koji ostaje za prolaz pješaka ne smije biti uži od 2 m širine,

 • zauzimanje javnih površina mora odgovarati propisima o sigurnosti prometa i svojim položajem ne smije smanjivati preglednost i onemogućiti odvijanje prometa,

 • zauzimanjem površina javne namjene ne smije se onemogućiti pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne medicinske pomoći te korištenju hidranta,

 • da se zauzimanjem ne stvara prekomjerna buka i dodatno onečišćenje površina javne namjene,

 • korisnici su dužni zauzete površine javne namjene držati u urednom stanju.

Površine javne namjene mogu se koristiti u vremenu određenim odobrenjem o korištenju, a protekom roka pokretne naprave se moraju ukloniti, površina očistiti, a eventualna oštećenja sanirati.

Članak 37.

Za korištenje površina javne namjene plaća se naknada.

Jedinstveni upravni odjel Općine Antunovac može odobriti korištenje površina javne namjene bez plaćanja naknade ukoliko se iste koriste za:

 • održavanje humanitarnih skupova i manifestacija, osim u slučaju kad je organizator politička stranka, nezavisni zastupnik, član predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača, nezavisna lista, odnosno lista grupe birača i kandidat,

 • održavanje manifestacija koje organiziraju ustanove iz djelatnosti predškolskog uzrasta, prosvjete, znanosti, kulture, zaštite kulture i prirodne baštine, zdravstva, socijalne skrbi i invalidske organizacije,

 • održavanje skupova i manifestacija koje organizira ili im je pokrovitelj Općina Antunovac,

 • obavljanje osnovnih djelatnosti trgovačkih društava u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Općine Antunovac.

Korištenje površina javne namjene trgovačkim društvima u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Općine Antunovac bez plaćanja naknade i u drugim slučajevima može odobriti Općinski načelnik Općine Antunovac.

Članak 38.

Zabranjuje se zauzimanje površina javne namjene bez odobrenja nadležnog tijela ili protivno uvjetima utvrđenih odobrenjem te bez sklopljenog ugovora o zakupu kada je isti potrebno sklopiti.

Članak 39.

Javne površine kao i neizgrađeno građe­vinsko zemljište mogu se koristiti za postavljanje privremenih objekata, kao i za održavanje blagdanskih prigodnih i javnih manifestacija.

1. Načini i uvjeti postavljanja opreme za reklamiranje i oglašavanje

Članak 40.

Reklamne ploče, reklamne konstrukcije, reklamni ormarići, putokazi, jarboli za zastave, pokretni panoi i druga slična oprema za reklamiranje i oglašavanje na površinama javne namjene može se postavljati:

 • za potrebe vlastitog reklamiranja i oglašavanja,

 • za komercijalne potrebe.

Članak 41.

Oprema za reklamiranje i oglašavanje koja se pričvršćuje na površinu javne namjene ili komunalnu opremu i služi za potrebe vlastitog reklamiranja i oglašavanja može se postavljati samo uz suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela Općine Antunovac i ugovora koji se sklapa sa Općinom Antunovac.

Članak 42.

Priključivanje opreme za reklamiranje i oglašavanje na sustav javne rasvjete nije dopušteno.

Osvjetljavanje opreme za reklamiranje i oglašavanje može se izvesti samo na način i pod uvjetima koje utvrđuje isporučitelj električne energije s tim da osvjetljavanje ne ugrožava sigurnost prometa.

Članak 43.

Postavljanje reklamnih i oglasnih panoa i druge slične opreme, koja se koristi za komercijalne potrebe, na zaštitne ograde gradilišta ili neizgrađenog građevinskog zemljišta kada su iste postavljene na površinama javne namjene, dopušteno je samo uz dozvolu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Antunovac.

Članak 44.

Plakati, oglasi i druge slične objave bez odobrenja se mogu postavljati samo na oglasnim stupovima, oglasnim pločama, oglasnim ormarićima i drugim oglasnim prostorima koje je na javnu površinu postavila Općina Antunovac ili po njoj ovlaštena osoba, a služe isključivo za tu namjenu.

Zabranjeno je lijepljenje i postavljanje plakata na drveće, pročelja zgrada, ograde, plinske podstanice, trafostanice, energetske ormariće i druga mjesta koja nisu za to namijenjena.

Članak 45.

Zvučno je oglašavanje na području Općine Antunovac dopušteno na način da se obavlja propisno opremljenim vozilom koje se kreće i ne zaustavlja te da proizvedena buka ne prelazi zakonom dopuštene razine.

2. Terase za pružanje ugostiteljskih usluga

Članak 46.

Površine javne namjene mogu se koristiti za postavljanje i organiziranje terasa za pružanje ugostiteljskih usluga.

Za korištenje javne površine za ovu namjenu obavezno se sklapa ugovor o zakupu.

Članak 47.

Korištenje površine javne namjene za postavljanje i organiziranje terasa odobrava se rješenjem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Antunovac.

Članak 48.

Mjesta na javnim površinama na kojima je određeno privremeno postavljanje stolova i stolica radi otvaranja ugostiteljske terase, moraju odgovarati propisima o sigurnosti prometa.

Mjesto za ugostiteljsku terasu mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. Prostor koji ostaje za prolaz pješaka, ne smije biti uži od 2m.

 2. Udaljenost ugostiteljske terase, odnosno njegove ograde od ruba prometnice ne smije biti manji od 1 m.

 3. Postavljanje ugostiteljske terase smije se odobriti samo ispred zatvorenih poslovnih prostorija ugostiteljskog objekta, s tim da širina, odnosno dužina na prelazi gabarite lokala, uz izuzetak gdje uvjet javne površine te položaj i namjena susjednih građevina to omogućuju.

 4. Odobrenje za postavljanje ugostiteljske terase ne može se izdati za poslovni prostor koji nema izravan pristup s javne površine, odnosno nogostupa.

 5. U površinu ugostiteljske terase uračunava se i površina živice, žardinjere ili druge ograde, koja mora biti postavljena uz rubove vrta.

 6. Visina ograde ne može biti veća od 1,20 m.

 7. Ukoliko se prostor ugostiteljske terase treba nalaziti jednim dijelom ili u cijelosti na javnoj zelenoj površini istu površinu potrebno je zaštititi montažno demontažnom podlogom (drveni podij).

 8. Korištenje javne površine za postavljanje i rad ugostiteljske terase odobrava se u vremenu od 15. travnja do 15. listopada tekuće godine.

 9. Korištenje javne površine za postavljanje i rad ugostiteljske terase može se odobriti i u vremenu od 16. listopada tekuće godine do 14. travnja slijedeće godine.

Po prestanku rada ugostiteljske terase, kao i proteku vremenskog roka po odobrenju s površine na kojoj se nalazila ugostiteljska terasa mora se ukloniti sve što je bilo u funkciji ugostiteljske terase, a površinu dovesti u prvobitno stanje namjene tog prostora, najdalje u roku od 15 dana.

3. Kiosci i pokretne naprave

Članak 49.

Kioskom u smislu odredbi ove Odluke smatra se objekt lagane montažno-demontažne konstrukcije, a služi za obavljanje trgovačke, ugostiteljske ili zanatske djelatnosti.

Članak 50.

Postavljanjem privremenih objekata, ne smije se sprečavati ili otežavati korištenje zgrada ili drugih objekata i ugrožavati sigurnost prometa te uništavati javne zelene površine.

Smještaj privremenih objekata u blizini križanja mora odgovarati uvjetima o sigurnosti prometa i svojim položajem ne smije smanjivati preglednost i odvijanje prometa.

Članak 51.

Privremeni objekti postavljaju se tako da svojim položajem i smještajem što bolje udovolje svrsi i namjeni za koju se postavljaju.

Privremeni objekti mogu se prema svojoj namjeni postavljati samo na onim mjestima na kojima se zbog toga neće stvarati suvišna buka, nečistoće ili ometati promet te na onim mjestima na kojima se neće umanjiti estetski i opći izgled toga mjesta.

Članak 52.

Privremeni objekti na javnu površinu postavljaju se na temelju:

– rješenja Jedinstvenog upravnog odjela Općine Antunovac,

– ugovora o zakupu sklopljenog s Općinom Antunovac.

Članak 53.

Komunalni redar naložit će rješenjem uklanjanje privremenog objekta, osobama koje ih postave bez rješenja Jedinstvenog upravnog odjela i bez sklopljenog ugovora o zakupu ili ako se vlasnik privremenog objekta nije pridržavao svih uvjeta propisanih u ugovoru o zakupu i rješenju o odobrenju za postavljanje privremenih objekata na javnoj površini.

Članak 54.

Vlasnik privremenog objekta dužan je privremeni objekt održavati urednim, a sva oštećenja ukloniti u roku 7 dana.

Članak 55.

Žalba na rješenje o uklanjanju privremenog objekta ne odgađa izvršenje.

Članak 56.

Uz kiosk i pokretnu radnju za prodaju ili ugostiteljske usluge, vlasnik je dužan također postaviti košaru za otpad koju mora redovito prazniti, a prostor oko kioska i pokretne radnje dužan je održavati čistim i urednim.

4. Red kod iskrcaja, ukrcaja i smještaja materijala i robe na javnim površinama

Članak 57.

Za iskrcaj, smještaj i ukrcaj građevinskog materijala, podizanje skela, popravke vanjskih dijelova zgrade i slične radove koji služe građevinskoj svrsi, može se koristiti javna površina.

Odobrenje za korištenje javnih površina iz prethodnog stavka izvođačima, odnosno investitorima radova, izdaje Jedinstveni upravni odjel.

Članak 58.

Za vrijeme obavljanja radova, izvođač mora poduzeti sve propisane i uobičajene mjere sigurnosti. Za sigurnost radova odgovoran je izvođač radova.

Ako se gradnja iz bilo kojeg razloga obustavi, komunalni redar može odrediti da se uklone skele i drugi materijali s javnih površina.

Članak 59.

Za istovar ogrjevnog materijala te za piljenje i cijepanje drva treba prvenstveno koristiti dvorišni prostor, odnosno vlastito zemljište. U slučaju potre­be može se koristiti javna površina samo za potrebe istovara, ali tako da se ona ne oštećuje i da se ne ometa promet.

Drva, ugljen i sl. moraju se ukloniti najkasnije do noći, a upotrijebljena površina mora se odmah očistiti od piljevine i drugih otpadaka.

Zabranjeno je piljenje i cijepanje drva i ugljena i drugih sličnih radova na javnim površinama.

5. Odlaganje zemlje i otpadnog građevnog materijala

Članak 60.

Zabranjeno je odlagati zemlju i otpadni materijal izvan odlagališta predviđenih za tu svrhu. Zemlja i otpadni materijal odložen izvan odlagališta, uklonit će se po nalogu komunalnog redara o trošku počinitelja.

IV. UVJETI KORIŠTENJA JAVNIH PARKIRALIŠTA, NERAZVRSTANIH CESTA I DRUGIH POVRŠINA JAVNE NAMJENE ZA PARKIRANJE VOZILA

1. Javna parkirališta

Članak 61.

Javnim parkiralištem, u smislu ove Odluke smatra se dio javno prometne površine namijenjen isključivo za parkiranje vozila s pripadajućom opremom na parkiralištu.

Članak 62.

Javna parkirališta se moraju propisno označiti te stalno održavati čistim, urednim i u funkcionalnom stanju, a vozila se moraju parkirati unutar označenog parkirnog mjesta.

Javna parkirališta održava pravna ili fizička osoba kojoj je to povjereno ugovorom ili koncesionar.

Održavanje javnih parkirališta te uvjete i način njihova korištenja pobliže uređuje posebnim aktom Općinsko vijeće Općine Antunovac.

Na javnim parkiralištima je zabranjeno zaustavljati i parkirati teretna i priključna vozila, autobuse, radne i poljoprivredne strojeve osim ako to nije izričito dopušteno.

Na javnim parkiralištima je zabranjeno izvođenje praktične nastave autoškola.

2. Nerazvrstane ceste

Članak 63.

Uvjeti korištenja nerazvrstanih cesta na području Općine Antunovac uređuje se sukladno zakonu kojim se uređuju ceste.

V. ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ČUVANJE POVRŠINA JAVNE NAMJENE

Članak 64.

Površinom javne namjene smatra se svaka površina čije je korištenje namijenjeno svima i pod jednakim uvjetima.

Pod površinama iz stavka 1. ovoga članka podrazumijevaju se:

1. javne zelene površine: općinski parkovi, park šume, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili pojedinačna stabla, dječja igrališta s pripadajućom opremom, drugi oblici vrtnog i parkovnog oblikovanja koji nisu proglašeni zaštićenim dijelovima prirode, javni športski i rekreacijski prostori, zelene površine uz ceste i ulice, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ceste odnosno ulice i sl.,

2. javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima: trgovi, pločnici, javni prolazi, prečaci, šetališta, biciklističke i pješačke staze, podvožnjaci, nadvožnjaci, mostovi, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ceste ili druge ceste,

3. javne prometne površine: nerazvrstane ceste te dijelovi javnih cesta prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi cesta ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu, javna parkirališta, javne garaže, površine određene za zaustavljanje vozila i siguran ulazak i izlazak putnika (stajališta međugradskog linijskog prijevoza putnika), i slične površine koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi.

4. ostale javne površine: vodene površine koje nisu vodno dobro, otvoreni kanali za odvodnju, površine javnih tržnica na malo, površine na kojima se prodaje roba na štandovima i klupama izvan tržnica na malo i slični prostori.

Članak 65.

Površine javne namjene treba održavati tako da budu uredne i čiste i da služe svrsi za koji su namijenjene a oprema i uređaji postavljeni na njima moraju biti uredni, ispravni i u funkcionalnom stanju.

Ne smije se onečišćavati, oštećivati ili uništavati površine javne namjene, objekte ili uređaje koje su na njima ili su njihov sastavni dio.

Članak 66.

Održavanje površina javne namjene obavlja pravna ili fizička osoba kojoj je Općina Antunovac povjerila održavanje površina javne namjene u skladu s programom održavanja komunalne infrastrukture koje donosi Općinsko vijeće.

U održavanju površina javne namjene na području Općine Antunovac dužni su sudjelovati i:

– korisnici javnih površina kada ih koriste temeljem posebnog odobrenja

– pravne ili fizičke osobe kojima je posebnim pravnim poslovima povjereno upravljanje dijelovima javnih površina (koncesije, ugovori o povjeravanju poslova i slično).

Pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost uz površine javne namjene i zbog čije djelatnosti dolazi do onečišćenja površina javne namjene, dužna je onečišćene površine redovito čistiti.

Članak 67.

Vlasnici ili korisnici odnosno zakupci športskih i rekreacijskih objekata, zabavnih parkova ili igrališta, organizatori javnih skupova i manifestacija, zakupci površina javne namjene, dužni su organizirati čišćenje površina javne namjene koje služe za pristup ili za postavu objekata, a nakon završetka priredbe ili vremena korištenja, korištenu površinu su dužni odmah očistiti.

Obvezu iz prethodnog stavka imaju i organizatori javnih skupova i priredbi, te zakupci koji privremeno koriste javne površine.

Članak 68.

Na površine javne namjene nije dozvoljeno ostavljati bilo kakvu vrstu otpada ili na druge načine onečišćivati iste, a osobito se zabranjuje:

 1. bacanje ili ostavljanje izvan posuda za otpad različitog otpada, papira, guma za žvakanje, opušaka, uginulih životinja, pepela ili drugih radnji kojim se onečišćuju površine javne namjene,
 2. odlaganje raznog materijala, zemlje, šute, ogrijeva, željeza, lima i sl.,
 3. odlaganje glomaznog otpada i ambalaže,
 4. ostavljanje neregistriranih vozila, olupina, prikolica, plovila, radnih strojeva i dr.,
 5. ispuštanje ulja, kiseline, boje, otpadnih voda i gnojnica,
 6. popravak, servisiranje, pranje vozila ili obavljanje drugih obrtničkih radova,
 7. oštećivanje posuda za odlaganje komunalnog otpada,
 8. bacanje gorućih predmeta u posude za odlaganje komunalnog otpada,
 9. ostavljanje posuda za hranu, i hranjenje životinja,
 10. paljenje otpada, lišća i sl.,
 11. zagađivanje i bacanje otpada i otpadnih tvari na vodene površine,
 12. svako onečišćavanje i umanjivanje funkcije slivnika i kanala oborinske odvodnje i
 13. nenamjensko korištenje površina javne namjene.

Članak 69.

Na javnim površinama (izuzev javnih prometnih površina) ispred svojih objekata u širini svoje parcele, vlasnici i korisnici dužni su kositi i uklanjati lišće, a posebice lišće, granje i drugo raslinje iz uličnih kanala za oborinsku odvodnju radi održavanja stalne funkcionalnosti do dubine 1,5 metara.

Zabranjeno je zatrpavanje i zacjevljivanje otvorenog kanala za oborinsku odvodnju ili izgradnja kolnog pristupa preko kanala za oborinsku odvodnju bez odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela Općine Antunovac.

Članak 70.

Za sve prokope i druge radove na površinama javne namjene, izvođač odnosno investitor radova je dužan zatražiti odobrenje Općine Antunovac.

Općina Antunovac će utvrditi uvjete i vrijeme raskopavanja, mjere sigurnosti i zaštite raskopa, uvjeti saniranja površina javne namjene i slično.

Članak 71.

Prilikom izvođenja radova investitori i izvođači radova dužni su poduzeti sve mjere zaštite površina javne namjene.

Nakon izvedenih radova investitori i izvođači su dužni ukloniti sa površina javne namjene sve materijale, opremu i predmete, a oštećenja na površinama javne namjene otkloniti o svom trošku u roku od najviše 5 dana.

Ukoliko investitori ili izvođači ne izvrše obveze iz ovog članka, čišćenje odnosno otklanjanje nedostataka obavit će, po nalogu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Antunovac, druga osoba o trošku investitora i izvođača.

Članak 72.

Za istovar drva, ugljena i sličnog ogrjevnog materijala te piljenje i cijepanje drva treba upotrebljavati dvorišta.

U slučaju kad je to neophodno, istovar drva, ugljena i sličnog ogrjevnog materijala te piljenje drva, može se obaviti na površini javne namjene s tim da se ne ometa cestovni ili pješački promet.

Drva, ugljen i slični ogrjevni materijal moraju se ukloniti s površine javne namjene u roku od 15 dana računajući od dana njegova odlaganja, a korištena površina očistiti i eventualna oštećenja sanirati.

Članak 73.

Zabranjeno je dovoditi životinje  na prostore dječjih igrališta.

Nije dopušteno puštanje  životinja na površine javne namjene osim onih koje su za tu namjenu određene i posebno označene. Vođenje pasa na površinu javne namjene dozvoljeno je  samo na povodcu i sa zaštitnom košarom.  Štenad i patuljaste pasmine pasa ne moraju imati zaštitnu košaru. Šetnja i zadržavanje pasa bez zaštitne košare i povodca dozvoljena je samo na površinama javne namjene koje su za tu namjenu određene i posebno označene.

Vlasnik odnosno posjednik životinje, dužan je očistiti površinu javne namjene koja je onečišćena otpacima njegove životinje.

Iznimno, kod određenih događanja (priredbe i slično) kao i u drugim opravdanim slučajevima,  na površinama javne namjene koje nisu za tu namjenu određene i posebno označene, kretanje životinja je moguće  samo uz odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela Općine Antunovac.

Članak 74.

Na području Općine Antunovac na svim površinama javne namjene zabranjeno je konzumiranje alkoholnih pića, osim ako se površine javne namjene, temeljem odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela Općine Antunovac, koriste za postavljanje terasa za pružanje ugostiteljskih usluga.

Iznimno, rješenjem kojim se odobrava korištenje površina javne namjene za organiziranje javnog okupljanja radi ostvarivanja gospodarskih, vjerskih, kulturnih, humanitarnih, športskih, zabavnih i drugih interesa, može se odrediti da je konzumiranje na tim površinama javne namjene dopušteno.

1. Javne prometne površine

Članak 75.

Javne prometne površine moraju se redovito čistiti i prati te otklanjati na njima uočena oštećenja i nedostatke.

Izvanredno održavanje čistoće javnih prometnih površina odredit će se kada zbog vremenskih nepogoda ili drugih prilika javne prometne površine prekomjerno onečiste ili kada je iz bilo kojeg drugog razloga javne prometne površine potrebno izvanredno očistiti.

Izvanredno održavanje čistoće javnih prometnih površina određuje Jedinstveni upravni odjel Općine Antunovac.

Prometna signalizacija – vertikalna, horizontalna i svjetlosna, kao i druga oprema i uređaji na javnoj prometnoj površini mora se redovito održavati u čistom i ispravnom stanju.

Ukrasna živica i drugo raslinje u tijelu prometnice i zoni raskrižja ne smiju biti viši od jednog metra.

Članak 76.

Bez odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela Općine Antunovac zabranjeno je ograđivanje javnih prometnih površina, postavljanje zapreka, pokretnih naprava, objekata i uređaja osim kada se obavljaju radovi na javnim prometnim površinama ili na površinama neposredno uz javne prometne površine, a uz obvezu izrade prometnog elaborata.

Članak 77.

Zabranjeno je crtanje i pisanje na površinama javne namjene na kojima nije dopušten promet motornim vozilima bez odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela Općine Antunovac.

Na javnim prometnim površinama dozvoljeno je samo iscrtavanje prometne signalizacije sukladno posebnim propisima.

Članak 78.

Zabranjeno je oštećivati ili uništavati postavljenu prometnu signalizaciju – vertikalnu, horizontalnu i svjetlosnu, kao i drugu opremu i uređaje na javnoj prometnoj površini.

Vozila koja sudjeluju u prometu ili izlaze na javnu prometnu površinu ne smiju onečišćavati istu ispuštanjem ulja, nanošenjem blata, rasipanjem tekućeg i sipkog materijala, rasutog tereta i sl.

2. Javne zelene površine

 

Članak 79.

Javne zelene površine uređuju se sukladno prostornim planovima, projektima krajobraznog, hortikulturnog uređenja i sl.

Odluku o obvezi sadnje određene vrste drveća po pojedinim ulicama ili dijelovima općine, donosi općinski načelnik na prijedlog povjerenstva.

Povjerenstvo iz prethodnog stavka imenuje općinski načelnik. Povjerenstvo ima 3 člana i čine ga: jedan predstavnik Općine Antunovac, jedan predstavnik Općinskog vijeća te jedan član iz reda stručnih, kvalificiranih osoba krajobraznog i hortikulturnog uređenja.

Članak 80.

Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se osobito:

 

 1. košenje trave,
 2. obnavljanje i rekonstrukcija zapuštenih zelenih površina,
 3. uklanjanje starih i bolesnih stabala i zamjena novim,
 4. uklanjanje otpalog granja, lišća i drugih otpadaka,
 5. održavanje posuda s ukrasnim biljem,
 6. održavanje pješačkih staza, naprava i opreme na javnim zelenim površinama,
 7. postavljanje zaštitnih ograda na mjestima uništavanja zelenih površina,
 8. održavanje dječjih igrališta te javnih športskih i rekreacijskih prostora,
 9. obnova uništenog i dotrajalog biljnog materijala,
 10. rezidba i oblikovanje stabala i grmlja,
 11. okopavanje bilja,
 12. zalijevanje zelenih površina i bilja u ljetnim mjesecima,
 13. preventivno djelovanje na sprječavanju biljnih bolesti, štetnika i slično, i
 14. gnojenje i folijarno prihranjivanje bilja.

Članak 81.

Pravna ili fizička osoba koja upravlja ili gospodari športskim i rekreacijskim površinama, park šumama, grobljima, kupalištima i drugim površinama, dužna je organizirati pravilno korištenje tih površina, održavati red, čistoću i zelene površine unutar tih prostora.

Članak 82.

U cilju ukrašavanja općine ili zaštite površina javne namjene, Jedinstveni upravni odjel Općine Antunovac može izdati odobrenje za postavljanje prikladnih posuda sa ukrasnim biljem.

Postavljene posude sa ukrasnim biljem se moraju redovito održavati, saditi i zalijevati ukrasno bilje, a održava ih pravna ili fizička osoba koja je posude postavila.

Ukoliko se posude s ukrasnim biljem postavljene na površinama javne namjene ne održavaju u skladu s prethodnim stavkom, naredit će se njihovo uklanjanje.

 

Članak 83.

Bez odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela Općine Antunovac, na javnim zelenim površinama se ne smiju obavljati bilo kakvi radovi, osim radova redovnog održavanja.

Članak 84.

Na javnim zelenim površinama bez odobrenja nadležnog tijela zabranjuje se:

 

 1. raskopavanje javnih zelenih površina,
 2. izgradnja parkirališta i kolnih prilaza, odnosno prenamjena javnih zelenih površina,
 3. odlaganje građevinskog i drugog materijala, kontejnera, silosa, organizacija gradilišta i sl.,
 4. postavljanje bilo kakvih objekata, uređaja, pokretnih naprava, reklama i sl.,
 5. postavljanje električnih, telefonskih, toplinskih i drugih vodova,
 6. ograđivanje javnih zelenih površina,
 7. sadnja ili uklanjanje drveća i grmolikog bilja i
 8. kampiranje.

Izgradnja kolnih prilaza, parkirališnih mjesta, pristupnih cesta i sl. te rekonstrukcija istih, na površinama javne namjene dozvoljena je samo uz suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela Općine Antunovac.

Članak 85.

Radi očuvanja fonda stabala te zbog izrazitog ekološkog značenja, sječa, orezivanje i sadnja stabala na javnim zelenim površinama, osim ako isto nije obuhvaćeno programom održavanja komunalne infrastrukture kojeg donosi Općinsko vijeće, može se izvršiti samo uz odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela Općine Antunovac.

Rješenjem iz prethodnog stavka određuje se obveza i obujam zamjenske sadnje, biljna vrsta, lokacija i vrijeme izvođenja zamjenske sadnje.

Ako zbog pomanjkanja prostora na istom mjestu zamjenska sadnja nije moguća, ona će se obaviti na najbližoj mogućoj lokaciji ili će se odrediti visina troškova zamjenske sadnje, koju je podnositelj zahtjeva dužan uplatiti u korist Proračuna Općine Antunovac.

 

Članak 86.

Radi zaštite javnih zelenih površina na istima se osobito zabranjuje:

 1. uništavanje travnjaka, iskopavanje i odnošenje zemlje,
 2. nasipavanje šute, šljunka i slično,
 3. ložiti vatru i potpaljivati stabla,
 4. puštati i napasati životinje,
 5. rezati grane i vrhove, sjeći i uklanjati drveće,
 6. skidati plodove s drveće i grmlja, kidati i brati cvijeće, kopati zemlju i otuđivati bilje,
 7. guliti koru, zasijecati, kidati, zabadati noževe i čavle u drveće, te na drveće lijepiti plakate,
 8. uništavati ograde oko javnih zelenih površina i dječjih igrališta,
 9. voziti se biciklom, motorom, automobilom i drugim prijevoznim sredstvima i radnim strojevima,
 10. izlagati slike, knjige, rabljene stvari, poljoprivredne i druge proizvode te postavljati predmete, naprave ili strojeve,
 11. prati osobna vozila, autobuse, teretna i priključna vozila, poljoprivredne strojeve
 12. na drugi način nenamjensko korištenje javnih zelenih površina i
 13. obavljati druge radnje kojim se oštećuju ili uništavaju javne zelene površine.

Članak 87.

Zabranjeno je zaustavljati ili parkirati vozila ili radne strojeve na javnim zelenim, zemljanim i drugim sličnim površinama koje nisu prometnim znakom za tu namjenu označene, osim vozila koja služe održavanju.

Vozila parkirana na javnoj zelenoj, zemljanoj ili drugoj sličnoj površini koja nije namijenjena za parkiranje, blokirat će se ili premjestiti na za to određeno mjesto putem druge osobe, a na trošak vlasnika vozila.

Na području Općine Antunovac zabranjeno je zaustavljanje i parkiranje vozila koja prevoze opasne tvari i zapaljive tekućine osim uz posebnu dozvolu i propisanu pratnju sukladno posebnim propisima.

Članak 88.

Prekršajnu odgovornost snosi vlasnik vozila koji je evidentiran u odgovarajućim evidencijama Ministarstva unutarnjih poslova, prema registarskoj oznaci vozila.

Ukoliko vlasnik vozila nije počinio prekršaj, dužan je nadležnom tijelu dostaviti podatke o osobi kojoj je dala vozilo na korištenje, u protivnom se primjenjuje stavak 1. ovog članka.

3. Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta

Članak 89.

Svi protupravno postavljeni predmeti i objekti (kiosci, pokretne naprave, štandovi, reklame, reklamni panoi, putokazi, stupići, posude za ukrasno bilje, građevinski materijal, građevinske skele, ogrjev) i druga oprema i uređaji moraju se ukloniti.

Rješenje o uklanjanju, s rokom uklanjanja, donosi komunalni redar. Ako vlasnik protupravno postavljenog predmeta sam ne ukloni predmet, uklonit će se na trošak vlasnika, uključujući troškove premještanja i skladištenja (čuvanja).

Uklonjene predmete i objekte, vlasnici su dužni preuzeti u roku od 30 dana, uz podmirenje nastalih troškova premještanja i čuvanja, a u protivnom će se isti izložiti prodaji na javnom nadmetanju radi podmirenja troškova.

Ako je došlo do oštećenja javne površine, korisnik, odnosno vlasnik protupravno postavljenog predmeta, objekta, druge opreme i uređaja, dužan je snositi i troškove dovođenja javne površine u prvobitno stanje.

Visina troškova određuje se temeljem cjenika ili računa treće osobe.

Članak 90.

Na javnim površinama zabranjeno je ostavljati registrirana, neregistrirana, oštećena ili napuštena vozila i njihove dijelove.

Komunalni redar izdat će vlasniku vozila nalog za uklanjanje. Ako vlasnik vozila u ostavljenom roku isto ne ukloni, uklonit će ga Jedinstveni upravni odjel putem treće osobe.

Neregistrirano, oštećeno ili napušteno vozilo zbrinjavat će se sukladno posebnim propisima o zaštiti okoliša predajom ovlaštenom skupljaču te vrste otpada.

Rješenje o uklanjanju, s rokom uklanjanja, donosi komunalni redar.

Uklonjena registrirana, neregistrirana, oštećena ili napuštena vozila i njihove dijelove, vlasnici su dužni preuzeti u roku 30 dana od dana uklanjanja, uz plaćanje nastalih troškova.

4. Uklanjanje snijega i leda

Članak 91.

Uklanjanje snijega i leda s ulica, trgova i nerazvrstanih ce­sta dužna je organizirati Općina Antunovac putem zim­ske službe. Rad zimske službe propisan je operativ­nim planom zimske službe.

Uklanjanje snijega i leda s nogostupa, staza u parkovima i nogostupa uz groblja, vršit će Vlastiti pogon.

Fizičke i pravne osobe dužne su osigurati uklanjanje snijega i leda s javno-prometnih površina ispred svojih poslovnih prostorija i obje­kata.

O uklanjanju snijega i leda s privatnih parkirališta, brine vlasnik parkirališta ili osoba (pravna ili fizička) kojoj je povjereno upravljanje i održavanje privatnog parkirališta.

O uklanjanju snijega i leda s javnih parkirališta brine Vlastiti pogon.

Članak 92.

Korisnici i vlasnici zemljišta i zgrada uz nogostupe i druge javne površine kojima se služe pješaci, dužni su redovito uklanjati snijeg s tih površina, najkasnije do 8 sati tekućeg dana.

Ako su te površine zaleđene, osobe iz stavka 1. ovog članka moraju ih posipati solju, pijeskom, piljevinom i drugim materijalom kojim se izaziva topljenje leda, odnosno sprječava klizanje. Navedene radnje moraju se obaviti najkasnije do 10 sati tekućeg dana.

Po potrebi radnje iz stavka 1. i 2. ovog članka moraju se obavljati više puta na dan da bi se osigurao siguran promet pješaka.

VI. SKUPLJANJE, ODVOZ I POSTUPANJE SA SAKUPLJENIM KOMUNALNIM OTPADOM

Članak 93.

Način gospodarenja komunalnim otpadom u vezi s javnom uslugom prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada i drugo, određeno je posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine Antunovac.

Članak 94.

Na području Općine Antunovac javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada te odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada, kao davatelj usluge, obavlja pravna ili fizička osoba kojoj je Općina Antunovac povjerila obavljanje predmetne javne usluge.

Davatelj usluge javnu uslugu iz prethodnog stavka obavlja sukladno zakonskim i podzakonskim propisima o gospodarenju otpadom.

Članak 95.

Korisnici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada dužni su držati spremnike za odlaganje komunalnog otpada u prostorima u svome vlasništvu odnosno prostorima koje koriste temeljem druge pravne osnove.

Nije dozvoljeno spremnike za odlaganje miješanog komunalnog otpada držati na površinama javne namjene.

Članak 96.

Spremnici za odlaganje miješanog komunalnog otpada u dnevnoj smjeni (od 6.00 do 14.00 sati) iznose se na mjesto prikladno za odvoz otpada najranije večer uoči dana odvoza, odnosno 3 sata prije početka noćne smjene odvoza otpada (od 21.00 do 05.00 sati).

Nakon pražnjenja i odvoza otpada korisnici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada dužni su spremnike za odlaganje otpada unijeti u prostore u svome vlasništvu odnosno prostore koje koriste temeljem druge pravne osnove.

Članak 97.

Problematični otpad je opasni otpad koji uobičajeno nastaje u kućanstvu te opasni otpad koji je po svojstvima, sastavu i količini usporediv s opasnim otpadom koji uobičajeno nastaje u kućanstvu pri čemu se problematičnim otpadom smatra sve dok se nalazi kod proizvođača tog otpada.

Problematični otpad iz stavka 1. ovog članka predaje se u reciklažno dvorište ili mobilno reciklažno dvorište i isti nije dozvoljeno ispuštati u općinski sustav odvodnje otpadnih voda, ostavljati na površinama javne namjene, ili ga odlagati u spremnike za odlaganje miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada.

VII. MJERE ZA PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA

Članak 98.

Nadzor nad provođenjem komunalnog reda propisanog ovom Odlukom obavljat će komunalni redar Općine Antunovac.

Komunalni redar u obavljanju službene dužnosti nosi službenu odoru i ima službenu iskaznicu.

Izgled službene odore te izgled i sadržaj službene iskaznice komunalnog redara propisuje Općinsko vijeće Općine Antunovac.

Članak 99.

U obavljanju nadzora nad primjenom odredaba Odluke o komunalnom redu, komunalni redar ovlašten je:

– zatražiti i pregledati isprave (osobna iskaznica, putovnica, izvod iz sudskog registra i sl.) na temelju kojih može utvrditi identitet stranke odnosno zakonskog zastupnika stranke, kao i drugih osoba nazočnih prilikom nadzora,

– uzimati izjave od odgovornih osoba radi pribavljanja dokaza o činjenicama koje se ne mogu izravno utvrditi, kao i od drugih osoba nazočnih prilikom nadzora,

– zatražiti pisanim putem od stranke točne i potpune podatke i dokumentaciju potrebnu u nadzoru,

– prikupljati dokaze i utvrđivati činjenično stanje na vizualni i drugi odgovarajući način (fotografiranjem, snimanjem kamerom, videozapisom i sl.),

– obavljati druge radnje u svrhu provedbe nadzora.

Članak 100.

U provedbi nadzora nad provedbom ove Odluke komunalni redar ima pravo i obvezu rješenjem ili na drugi način narediti fizičkim i pravnim osobama mjere za održavanje komunalnog reda propisane ovom Odlukom.

Optužni prijedlog za prekršaj propisan ovom Odlukom koji u nadzoru utvrdi komunalni redar podnosi Jedinstveni upravni odjel Općine Antunovac.

Članak 101.

Komunalni redar u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, dužan je pridržavati se zakona, ove Odluke i drugih propisa.

Komunalni redar obavlja poslove samostalno u ime Općine Antunovac, postupa i donosi akte u okviru dužnosti i ovlaštenja određenih ovom Odlukom i drugim propisima.

Poduzimanje mjera za provođenje komunalnog reda smatra se hitnim i od javnog interesa za Općinu Antunovac.

Članak 102.

Ako počinitelj ne postupi po rješenju komunalnog redara, istu činidbu po dopunskom nalogu, obavit će nadležno pravosudno tijelo o trošku počinitelja.

Članak 103.

Javnopravna tijela te pravne i fizičke osobe obvezne su komunalnom redaru, bez naknade za rad i troškove, omogućiti provedbu nadzora i osigurati uvjete za neometan rad u okviru njegovih ovlaštenja.

Članak 104.

Jedinstveni upravni odjel ovlašten je zatražiti pomoć policije ako se prilikom izvršenja rješenja pruži otpor ili se otpor osnovano očekuje.

Članak 105.

Kada komunalni redar utvrdi povredu propisa čije je izvršenje ovlašten nadzirati, obvezan je po službenoj dužnosti pokrenuti upravni postupak i narediti odgovarajuće mjere u skladu s Odlukom o komunalnom redu.

Članak 106.

Kada komunalni redar utvrdi da nije povrijeđen propis čije izvršenje je ovlašten nadzirati pa stoga nema uvjeta za pokretanje upravnog postupka, pisanim putem će o tome obavijestiti poznatog prijavitelja u roku od osam dana od dana utvrđenja činjeničnog stanja.

Članak 107.

Ako je stranka izvršila obvezu iz rješenja o izvršenju komunalnog redara ili je zbog drugog razloga prestala obveza izvršenja tog rješenja, komunalni redar po službenoj dužnosti donosi rješenje o obustavi postupka izvršenja rješenja.

Članak 108.

Mjere za održavanje komunalnog reda propisane Odlukom, komunalni redar naređuje rješenjem osobi koja je povrijedila Odluku odnosno osobi koja je obvezna otkloniti utvrđenu povredu.

Članak 109.

Protiv rješenja komunalnog redara, može se uložiti žalba o kojoj odlučuje upravno tijelo županije nadležno za poslove komunalnog gospodarstva.

Žalba izjavljena protiv rješenja komunalnog redara ne odgađa njegovo izvršenje.

VIII. NAKNADA ŠTETE

Članak 110.

Svu štetu učinjenu na javnoj površini, počinitelj štete dužan je istu nadoknaditi.

Ukoliko počinitelj štete ne plati naknadu za učinjenu štetu, provest će se odgovarajući sudski postupak.

Članak 111.

Naknada štete može biti stvarna i paušalna.

Članak 112.

Paušalna naknada štete naplaćuje se u slučaju neznatne štete ili manje štete, ako se šteta ne bi mogla sa sigurnošću utvrditi ili ako postupak utvrđenja štete vremenski duže traje, a vrijednost štete ne premašuje 1.000,00 kuna.

Članak 113.

Stvarna šteta naplaćuje se uvijek ako nastala šteta premašuje iznos od 1.000,00 kuna i ako je za uklanjanje nastale štete bilo potrebito angažirati treću osobu.

Članak 114.

U postupku uklanjanja bespravno postavljenih predmeta na javnoj površini, pored stvarnih troškova premještanja i čuvanja, može se naplatiti i paušalni iznos troškova:

 1. 200,00 kuna za premještanje,

 2. 100,00 kuna po m² zauzete površine za uskladištenje dnevno.

IX. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 115.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 40.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. komunalnom redaru ne omogući pregled isprave (osobne iskaznice, putovnice, izvoda iz sudskog registra i sl.), na temelju kojih može utvrditi identitet stranke odnosno zakonskog zastupnika stranke, kao i drugih osoba nazočnih prilikom nadzora (članak 97. stavak 1. točka 1.)

2. komunalnog redara ometa u provedbi nadzora (članka 97. stavak 1. točke 4. i 5.)

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 2.500,00 do 10.000,00 kuna.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 116.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

– pročelja zgrada nisu uredna i čista (čl. 3. st. 1.)

– uništava pročelja zgrade te po njima ispisuje poruke, obavijesti, crta, šara i na drugi način prlja i nagrđuje (čl. 3. st. 4.),

– na prozorima, balkonima, ogradama i drugim dijelovima zgrade neposredno okrenutim prema ulici ili trgu, vješa ili izlaže rublje, posteljinu, tepihe i druge predmete (čl. 3. st. 5.),

– napuštenu, devastiranu ili ruševnu zgradu ne ukloni ili na odgovarajući način ogradi (čl. 4. st. 1),

– izloge ne održava čistima (čl. 5. st. 2.),

– okućnice, predvrtove, vrtove, dvorišta zgrada, neizgrađeno građevinsko zemljište i druge površine uz površinu javne namjene ne održava urednim i čistim (čl. 6. st. 4.),

– spaljuje otpadne tvari na dvorištima, vrtovima i neizgrađenim zemljištima unutar naseljenog mjesta i javnim površinama (čl. 6. st. 7.),

– ne uklanja ambroziju i druge štetne biljke (čl. 7.),

– ogradu uz javnu površinu ne održava ili ogradu od ukrasne živice redovito ne orezuje ili ne očiste javnu površinu nakon radova na održavanju (čl. 8. st. 3. i 4.)

– zgradu ne obilježi kućnim brojem (čl. 11.),

– nazive koji se ističu na zgradi u kojoj j sjedište poslovne prostorije ne održavaju redovito, ne čiste ili ne obnavljaju dotrajale (čl. 12. st. 4.),

– postavi tendu, nadstrešnicu, klimatizacijski uređaj, dimovodnu instalaciju, antenski sustav i sl. i druge građevine bez suglasnosti (čl. 14.),

– natpise, reklamne ploče, reklamne konstrukcije, jarbole za zastave, transparente i druge prigodne natpise izloge, oglasne ploče i oglasne ormariće ne održava čistima i ispravnima (čl. 17. st. 1),

– postavljene predmete i naprave prlja, oštećuje i uništava (čl. 17. st. 2.),

– svjetleće natpise i reklame ne drže upaljenima, a izloge osvijetljene tijekom cijele noći (čl. 18. st. 1.),

– ne ukloni natpis nakon prestanka obavljanja djelatnosti ili prestanka korištenja poslovnog prostora (čl. 19. st. 3.),

– bez odobrenja postavlja spomenike ili druga obilježja (čl. 21.),

– spomenike, spomen-ploče, skulpture ili slične predmete prlja, oštećuje, uništava, piše ili crta po njima ili na drugi način nagrđuje njihov izgled (čl. 22. st. 2.),

– bez rješenja nadležnog tijela postavlja komunalnu i urbanu opremu i uređaje na javnim površinama (čl. 24. st. 2.),

– komunalnu i urbanu opremu i uređaje ne održava u ispravnom, čistom i funkcionalnom stanju (čl. 25. st. 1.),

– uništava, oštećuje, prlja i nagrđuje komunalnu i urbanu opremu i uređaje u općoj uporabi (čl. 25. st. 2.),

– postavlja oglase, obavijesti i reklame na rasvjetne stupove i rasvjetna tijela (čl. 27. st. 1.),

– ne ukloni postavljene objekte i predmete (čl. 28. st. 4.),

– postavlja objekte i predmete bez rješenja ili protivno rješenju komunalnog redarstva (čl. 28. st. 5.),

– drži životinje protivno propisima (čl. 30.),

– zauzima površinu javne namjene bez odobrenja nadležnog tijela ili protivno uvjetima utvrđenih odobrenjem (čl. 38.),

– opremu za reklamiranje i oglašavanje koja se pričvršćuje na površinu javne namjene ili komunalnu opremu postavlja bez suglasnosti nadležnog tijela (čl. 41.),

– opremu za reklamiranje i oglašavanje priključe na sustav javne rasvjete (čl. 42. st. 1.),

– lijepi i postavlja plakate na drveće, pročelja zgrada, ograde, plinske podtsanice, trafostanice, energetske ormariće i druga mjesta koja nisu za to namijenjena (čl. 44. st. 2.),

– uz kiosk i pokretnu radnju za prodaju ili ugostiteljske usluge ne postavi košaru za otpad ili prostor oko kioska ne održava čistim i urednim (čl. 56.),

– koristi javnu površinu za radove koji služe građevinskoj svrsi bez odobrenja nadležnog tijela (čl. 57.),

– zaustavlja i parkira teretna i priključna vozila, autobuse, radne i poljoprivredne strojeve na javnim parkiralištima (čl. 62. st. 3.),

– ne održava u urednom i ispravnom stanju rekreacijske javne površine, športska i dječja igrališta i ostale javne športske objekte kao i objekte na njima (čl. 65.),

– oštećuje, uništava, prlja, šara i nagrđuje objekte i uređaje koji se nalaze na javno-prometnim površinama ili čine njihov sastavni dio (čl. 73. st. 1. t.1.),

– odlaže ili baca građevinski materijal, otpad ili na drugi način stvara nečistoću na javno-prometnim površinama (čl. 73. st. 1 t. 2.),

– pali bilo kakav otpad (čl. 73. st. 1. t. 3.),

– baca goruće predmete u košare za otpad i posude za otpad (čl. 73. st. 1. t. 7.),

– popravlja, servisira i pere vozila (čl. 73. st. 1. t. 9.),

– ostavlja neregistrirana vozila, priključna vozila, oštećena vozila i olupine vozila na javno-prometnim površinama (čl. 73. st. 1. t. 10.),

– crta i piše poruke i tekstove na površinama javno-prometnim površinama, osim prometne signalizacije (čl. 73. st. 1. t. 11.),

– odlaže građevni ili otpad građevinskog materijala (čl. 73. st. 1. t. 13.),

– ispušta otpadne vode koje sadržavaju štetne tvari na javno-prometnim površinama, kanalima za oborinsku odvodnju i drugim javnim površinama (čl. 74.),

– ne sprječava onečišćenje javnih površina pri obavljanju građevinskih radnji (čl. 76.),

– ne održava travnjake uz nogostup, kanale za obornisku odvodnju ispred svojih zgarda i zemljišta (čl. 80. st. 1.),

– reže grane i vrhove, obara i uklanja drveće ili vadi panjeve bez odobrenja (čl. 87. st. 1. t. 1.),

– bez odobrenja prekopava javno zelene površine (čl. 87. st. 1. t. 2.)

– odlaže građevni materijal na javnim zelenim površinama bez odobrenja (čl. 87. st. 1. t. 5.),

– uništava i oštećuje biljni materijal na javnim zelenim površinama (čl. 88. st. 1. t.1.),

– kopa i odnosi zemlju i humus (čl. 88. st. 1. t. 2.),

– dovodi psa bez uzice u parkove i druge javne površine i ne očisti pseći izmet (čl. 88. st.1 t. 5.),

– vozi motorna vozila po zelenim površinama (čl. 88. st.1 t. 6.),

– zaustavlja i parkira te pere motorna vozila na zelenim površinama 8čl. 88. st1. t. 7.),

– iskrcava, skladišti razni materijal, ogrjevno drvo, ugljen, otpadno drvo, željezo, lim na javno zelenim površinama (čl. 88. st. 1. t. 9.),

– upotrebljava dječja igrališta i druge javne zelene površine protivno njihovoj namjeni te dovodi pse i mačke na dječja igrališta (čl. 88. st.1 t. 11.),

– pušta otpadne vode, kiseline, motorna ulja i gnojnice (čl. 88. st. 1. t. 16.),

– konzumira alkohol na površini javne namjene (čl. 91.),

– ne ukloni snijeg i led s javno-prometnih površina ispred svojih poslovnih prostora i objekata (čl. 94. st. 3.),

– spremnike za miješani komunalni otpad drže na javnoj površini (čl. 98. st. 2.),

– spremnike za miješani komunalni otpad nakon pražnjenja ne unesu u svoje prostore (čl. 99. st. 2.),

Za prekršaje navedene u stavku 1. ovog članka kaznit će se globom od 300,00 kuna do 5.000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi, a globom od 100,00 kuna do 2.000,00 kuna počinitelj prekršaja fizička osoba.

X. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 117.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom redu na području Općine Antunovac («Službeni glasnik Općine Antunovac» broj 6/09 i 2/11).

Članak 118.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u «Službenom glasniku Općine Antunovac».

KLASA: 363-02/19-01/08
URBROJ: 2158/02-01-19-2
U Antunovcu, 27. kolovoza 2019. godine

Predsjednik Općinskog vijeća
Zlatko Matijević