OGLAS ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME radi zamjene do povratka službenice sa porodiljnog dopusta u Jedinstveni upravni odjel Općine Antunovac

Natječaj

KLASA: 112-03/19-01/01

URBROJ: 2158/02-01-19-2

Antunovac, 19. veljače 2019. godine

 

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18), Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Antunovac, objavljuje

OGLAS

ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME

radi zamjene do povratka službenice sa porodiljnog dopusta

u Jedinstveni upravni odjel Općine Antunovac

 

1. REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE – 1 izvršitelj/ica u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Antunovac, na određeno vrijeme radi zamjene do povratka službenice sa porodiljnog dopusta

Opći uvjeti:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za navedeno radno mjesto.

Posebni uvjeti:

 • srednja stručna sprema ekonomske ili upravne struke,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen stručni ispit
 • poznavanje rada na računalu (Word, Excel),
 • vozačka dozvola B kategorije.

Probni rad traje dva mjeseca.

Trajanje službe određeno je Zakonom, trajanjem porodiljnog dopusta i potrebama službe.

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 12. i 13. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18).

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijem postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18).

Uz prijavu kandidati  su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu,
 • dokaz o poznavanju rada na računalu,
 • dokaz o posjedovanju vozačke dozvole B kategorije,
 • dokaz o državljanstvu,
 • potvrdu, odnosno ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Svi dokumenti mogu biti dostavljeni u presliku. Izabrani kandidat prije donošenju rješenja o prijemu dužan je dostaviti originale navedene dokumentacije i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Pisane prijave podnose se na adresu: OPĆINA ANTUNOVAC, B. Radića 4, 31216 Antunovac, sa naznakom: „Za oglas – Referent za administrativne poslove“, u roku od 8 dana od dana objave oglasa.

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa obavit će se prethodna provjera znanja i sposobnosti, pisanim testiranjem i intervjuom.

Na oglasnoj ploči i web stranici Općine Antunovac www.opcina-antunovac.com, objavit će se:

 • vrijeme održavanja prethodne provjere znanja,
 • opis poslova,
 • podaci o plaći,
 • način obavljanja prethodne provjere znanja,
 • područja provjere,
 • pravni i drugi izvori za pripremu kandidata
 • lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa i koji će biti pozvani na pisano testiranje
 • lista kandidata s kojima će se održati intervju (kandidati koji imaju najmanje 50 % bodova na pisanom testiranju)

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima oglasa u zakonskom roku.

Općina Antunovac zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.

 

Pročelnik

Ante Modrić, dipl. iur.