OGLAS ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME radi poslova čiji se opseg privremeno povećao u Vlastiti pogon Općine Antunovac

Natječaj

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

 

OPĆINA ANTUNOVAC
VLASTITI POGON

 

KLASA: 112-03/19-01/02
URBROJ: 2158/02-01-19-2
Antunovac, 27. veljače 2019. godine

 

Na temelju članka 29. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18), te članka 11. Pravilnika o unutarnjem redu, unutarnjem ustrojstvu i djelokrugu rada Vlastitog pogona („Službeni glasnik Općine Antunovac“ broj 8/10, 7/13, 7/15, 11/15 i 12/16), Upravitelj Vlastitog pogona Općine Antunovac, objavljuje

 

OGLAS

ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME

radi poslova čiji se opseg privremeno povećao

u Vlastiti pogon Općine Antunovac

 

1. KOMUNALNI DJELATNIK – 1 izvršitelj/ica u Vlastitom pogonu Općine Antunovac, na određeno vrijeme radi poslova na održavanju javnih površina čiji se opseg privremeno povećao.

Opći uvjeti:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za navedeno radno mjesto.

Posebni uvjeti:

 • niža stručna sprema ili osnovna škola,

Probni rad traje dva mjeseca.

Trajanje službe određeno je Zakonom i potrebama službe.

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijem postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18).

Uz prijavu kandidati  su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi,
 • dokaz o državljanstvu,
 • potvrdu, odnosno ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Svi dokumenti mogu biti dostavljeni u presliku. Izabrani kandidat prije donošenju rješenja o prijemu dužan je dostaviti originale navedene dokumentacije i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Pisane prijave podnose se na adresu: OPĆINA ANTUNOVAC, B. Radića 4, 31216 Antunovac, sa naznakom: „Za oglas – Komunalni djelatnik“, u roku od 8 dana od dana objave oglasa.

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa obavit će se prethodna provjera znanja i sposobnosti, pisanim testiranjem, praktičnim radom i intervjuom.

Na oglasnoj ploči i web stranici Općine Antunovac www.opcina-antunovac.com, objavit će se:

 • vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti te praktičnog rada na određenim poslovima,
 • opis poslova,
 • podaci o plaći,
 • način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti te praktičnog rada na određenim poslovima,
 • područja provjere,
 • pravni i drugi izvori za pripremu kandidata,
 • lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa i koji će biti pozvani na pisano testiranje i provjeru sposobnosti na praktičnom radu,
 • lista kandidata s kojima će se održati intervju (kandidati koji imaju najmanje 50 % bodova na pisanom testiranju i provjeri sposobnosti na praktičnom radu).

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima u zakonskom roku.

Općina Antunovac zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.

 

Upravitelj

Zvonko Gostinjski