Objava opisa poslova Referent za administrativne poslove

Natječaj

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ANTUNOVAC
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

 

KLASA: 112-03/19-01/01
URBROJ: 2158/02-01-19-4
Antunovac, 20. veljače 2019. godine

 

Na temelju članaka 19. i 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 04/18) i Odluke Pročelnika jedinstvenog upravnog odjela o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prijam Referenta za administrativne poslove na određeno vrijeme, Povjerenstvo daje slijedeće

 

PODATKE O OPISU POSLOVA I PODATAKA O PLAĆI,
NAČINU OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA
I SPOSOBNOSTI KANDIDATA, PRAVNI I DRUGI IZVORI,
ZA PRIJEM NA RADNO MJESTO
REFERENTA ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE  

 

radi zamjene do povratka službenice sa porodiljnog dopusta
u Jedinstveni upravni odjel Općine Antunovac

Oglas je objavljen putem nadležne službe za zapošljavanje, Hrvatski zavod za zapošljavanje Osijek, od 20. veljače 2019. godine.

Rok za podnošenje prijava je 27. veljače 2019. godine.
1. Opis poslova i zadataka koji se pretežito obavljaju na radnom mjestu i približan postotak vremena potreban za obavljanje svakog posla pojedinačno:

 • obavlja administrativno tehničke i uredske poslove za potrebe Općinskog načelnika, Zamjenika općinskog načelnika i Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela – 20%;
 • obavlja protokolarne poslove za potrebe Općinskog načelnika, Zamjenika općinskog načelnika i Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela – 10%;
 • vodi podsjetnik, organizira sastanke i prijem stranaka za potrebe Općinskog načelnika, Zamjenika općinskog načelnika i Pročelnika Jedinstvenog odjela – 20%;
 • obavlja poslove prijema, distribucije, otpreme i arhiviranje pošte, poslovi se odnose i na elektroničku poštu – 20%;
 • obavlja poslove nabave artikala za reprezentaciju, uredskog materijala, potrošnog materijala za održavanje, sitnog inventara – 10%;
 • surađuje s tijelima državne uprave i drugim institucijama – 5%;
 • vodi odgovarajuće evidencije i registre – 5%;
 • mijenja druge službenike i namještenike;
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i općima aktima Općine;
 • obavlja i druge poslove po nalogu Općinskog načelnika i Pročelnika.

 

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema ekonomske ili upravne struke,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit,
 • poznavanje rada na računalu (Word, Excel),
 • vozačka dozvola B kategorije.

2. Podaci o plaći
Plaću Referenta za administrativne poslove, čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik, odnosno namještenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%.

    Naziv radnog mjesta Koeficijent
5. Referent za administrativne poslove 1,35

Bruto plaća iznosi 5.400,00 kn.
3. Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti:
Provjera će se obaviti pisanim testiranjem kandidata i intervjuom.
4. Područja provjere:

 • rad jedinice lokalne samouprave,
 • opći upravni postupak,
 • uredsko poslovanje.

5. Pravni i drugi izvori za područja provjere su slijedeći zakoni:

 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17),
 • Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09),
 • Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 7/09).

 

Povjerenstvo:

 1. Ante Modrić, predsjednik
 2. Željko Jurkić, član
 3. Ljubica Busak, član