Objava o održavanju prethodne provjere znanja i sposobnosti za prijem na radno mjesto Referent za administrativne poslove

Natječaj

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ANTUNOVAC
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

KLASA: 112-03/19-01/01

URBROJ: 2158/02-01-19-12

Antunovac, 28. veljače 2019. godine

 

Na temelju članaka 20., 21. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08, 61/11 i 04/18) i Odluke Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela o imenovanju Povjerenstva za provedbu oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme Referenta za administrativne poslove radi zamjene do povratka službenice sa porodiljnog dopusta, Povjerenstvo sastavlja slijedeću

 

OBJAVU

O ODRŽAVANJU PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA ZA PRIJEM NA RADNO MJESTO

REFERENTA ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

radi zamjene do povratka službenice sa porodiljnog dopusta

Oglas je objavljen putem nadležne službe za zapošljavanje, Hrvatski zavod za zapošljavanje Osijek, od 20. veljače 2019. godine.

Rok za podnošenje prijava je 27. veljače 2019. godine.

 

1. Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti je:

Dana 05. ožujka 2019. godine, u 10.00 sati, na lokaciji Općina Antunovac,      Antunovac, B. Radića 4, Općinska vijećnica.

 

2. Pristupaju:

Na provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

 

3. Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti:

Provjera će se obaviti pisanim testiranjem kandidata.

Intervju će se provesti sa kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova iz svakog dijela provedbe znanja i sposobnosti.

 

Povjerenstvo:

  1. Ante Modrić, predsjednik
  2. Željko Jurkić, član
  3. Ljubica Busak, član