Javni poziv za organiziranje rada dječjih vrtića na području Općine Antunovac

Temeljem članka 45. Statuta Općine Antunovac (”Službeni glasnik Općine Antunovac” broj 2/13 i 3/18) i Proračuna Općine Antunovac za 2019. godinu, Općinski načelnik Općine Antunovac, dana 31. prosinca 2018. objavljuje

 

JAVNI POZIV

za organiziranje rada dječjih vrtića na području Općine Antunovac

 

I. PREDMET ODLUKE

Predmet ove Odluke je raspisivanje javnog poziva za organiziranje rada dječjih vrtića na području Općine Antunovac, i to u razdoblju od 01. veljače 2019. do 31. siječnja 2024. godine.

Općina Antunovac će sufinancirati redoviti program predškolskog odgoja i redoviti program odgojno-obrazovnog rada sa djecom rane dobi u Dječjem vrtiću Antunovac i Dječjem vrtiću Ivanovac.

 

II. UVJETI KOJE NATJECATELJI MORAJU ISPUNITI:

Natjecatelji se obvezuju na sljedeće aktivnosti:

 • organizaciju rada dječjih vrtića osigurati na dvije lokacije: Dječji vrtić u Ivanovcu (jedna mješovita odgojna skupina sa djecom predškolske dobi) i Dječji vrtić u Antunovcu (jedna mješovita jaslička skupina sa djecom od navršene 1. do 3. godine života i dvije mješovite odgojne skupine sa djecom predškolske dobi);
 • u svakoj odgojnoj skupini u Dječjem vrtiću u Antunovcu osigurati po dva odgajatelja u punom radnom vremenu, te dva odgajatelja u odgojnoj skupini u Ivanovcu;
 • prednost pri zapošljavanju omogućiti mještanima Općine Antunovac;
 • diplomiranim odgajateljima predškolske djece s mjestom stanovanja u Općini Antunovac omogućiti stažiranje i polaganje stručnog ispita;
 • ostvarivati redoviti program predškolskog odgoja i redoviti program odgojno-obrazovnog rada sa djecom rane dobi na području Općine Antunovac;
 • organizirati program predškole za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu;
 • organizirati program ranog učenja stranog jezika, vjerskog odgoja, te programe umjetničkog, kulturnog i sportskog sadržaja kao i druge programe u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja;
 • osigurati materijalno opremanje vrtića, didaktičko opremanje objekta i financijska sredstva za rad dječjih vrtića u Antunovcu i Ivanovcu;
 • plaćati sve režijske troškove vrtića u Antunovcu, dok će Općina Antunovac besplatno ustupiti prostor za vrtiće u Antunovcu i Ivanovcu te pokrivati režijske troškove vrtića u Ivanovcu;
 • osigurati održavanje čistoće prostorija za boravak djece, sanitarija i ostalih pratećih prostorija kao i vanjskih površina;
 • omogućiti Općini uvid u način korištenja proračunskih sredstava Općine te u ostvarivanje redovitog programa predškolskog odgoja i propisanih standarda;
 • krajem svakog mjeseca dostavljati Općini popis s točnim brojem djece za naredni mjesec, navodeći uz broj djece njihova imena i adrese prebivališta.

Ponuda mora biti usklađena sa sljedećim iznosima koje plaćaju roditelji za svako dijete shodno odabranom programu:

 • jaslički cjelodnevni program – 650,00 kn,
 • cjelodnevni program predškolskog odgoja – 550,00 kn,
 • poludnevni program predškolskog odgoja – 450,00 kn,
 • poludnevni program predškolskog odgoja bez ručka – 400,00 kn,
 • program ranog učenja engleskog jezika – 50,00 kn.

 

III. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Ponuda obvezno mora sadržavati:

 • Naziv ustanove, adresu, odgovornu osobu, kontakt telefon i e-mail, broj potrebnih djelatnika sa strukturom (odgajatelji i dr.),
 • Ponuda sa uvjetima rada i iznosima koje snose Općina Antunovac i korisnici,
 • Program rada za 5 godina,
 • Podaci o organizacijskom ustroju ponuditelja (ukupan broj zaposlenih djelatnika, broj zaposlenih odgojitelja, broj i struktura zaposlenih stručnih suradnika, broj djece i broj odgojno-obrazovnih skupina unutar ustanove u trenutku raspisivanja Javnog poziva),
 • Izjava o prednosti pri zapošljavanju mještana Općine Antunovac,
 • Rješenje o upisu u sudski registar,
 • Suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za redoviti desetosatni program odgojno-obrazovnog rada s djecom predškolske dobi,
 • Potvrdu Porezne uprave kojom se dokazuje da je podnositelj ponude ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana objave Javnog poziva,
 • Izjavu kojom zainteresirana osoba jamči da se obvezuje na ispunjenje uvjeta i kriterije propisane Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe, naročito glede uređenja prostora.

 

IV. KRITERIJI ZA ODLUKU O NAJPOVOLJNIJOJ PONUDI

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda.

Kriteriji i bodovi za donošenje ocjene pristiglih ponuda:

 • Program rada 50 bodova,
 • najniži iznos subvencije Općine Antunovac 20 bodova,
 • organizacijski kapacitet ponuditelja 20 bodova,
 • broj zaposlenih sa područja Općine Antunovac 10 bodova.

Pristigle ponude otvorit će Povjerenstvo za provedbu ove Odluke te utvrditi njihovu pravodobnost i potpunost.

Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg natjecatelja dat će Povjerenstvo za provedbu ove Odluke u obliku zapisnika o ocjeni pristiglih ponuda.

Odluku o odabiru organizatora rada dječjih vrtića donosi Općinsko vijeće.

 

V. POVJERENSTVO ZA PROVEDBU ODLUKE

Za provedbu ove Odluke osniva se Povjerenstvo u sastavu:

 1. Ante Modrić, predsjednik,
 2. Zlatko Matijević, član,
 3. Željko Jurkić, član.

 

VI. VRIJEME TRAJANJA JAVNOG POZIVA

Javni poziv je otvoren 8 dana od dana objave u Glasu Slavonije.

 

VII. NAZIV I ADRESA TIJELA KOJEM SE PODNOSI PONUDA

Ponude se podnose Tajništvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Antunovac, B. Radića 4, 31216 Antunovac, osobno ili preporučenom pošiljkom s naznakom ”Ponuda za organiziranje rada Dječjih vrtića”.

 

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ugovor prestaje:

 • istekom vremena na koji je zaključen,
 • sporazumom stranaka u svako vrijeme,
 • ukoliko prestane potreba za obavljanjem djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine,
 • ukoliko Dječji vrtić izgubi pravo na obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja temeljem rješenja nadležnog tijela, o čemu je dužan odmah izvijestiti Općinu,
 • otkazom izjavljenim od strane Općine uz otkazni rok od 60 dana od dana predaje preporučene obavijesti pošti, u slučaju neizvršenja ili povrede jedne ili više obveza preuzetih ovim Ugovorom od strane Dječjeg vrtića,
 • otkazom izjavljenim od strane Dječjeg vrtića ukoliko Općina ne izvrši obveze sufinanciranja, do najviše 2 mjeseca uzastopce.

 

 

Općinski načelnik

Davor Tubanjski