Javni natječaj prodaja Omišalj

Temeljem Odluka Općinskih vijeća OPĆINE ANTUNOVAC, OPĆINE ČEPIN, OPĆINE ERDUT, OPĆINE ERNESTINOVO, OPĆINE SEMELJCI, I OPĆINE VUKA, Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 1. za prodaju 6/7 dijela nekretnine upisane u z.k. ul. 4965 k.o.Omišalj, k.č. br. 897/G,
 2. kuća, objekti, dvorište, šuma i park ukupne površine 5872 m2

 

 1. PREDMET NATJEČAJA I POČETNA CIJENA

Predmet Javnog natječaja je prodaja nekretnine u vlasništvu potpisnica sporazuma i to:

– 6/7 dijela nekretnine k.č.br. 897/G, kuća, objekti, dvorište, šuma i park, z.k.ul. 4965 u k.o. Omišalj, ukupne površine 5.827 m2.

Nekretnina iz stavka, u katastarskom operatu označena je kao k.č. br. 897, a upisana je u posjedovni list broj 1084 sa adresom Va Strani, opisana kao zgrada, šuma i dvorište, ukupne površine 5872 m2.

Početna cijena iznosi 8.391.600,00 kn. Ponuda ne može biti niža od početne cijene.

 1. POSTUPAK PRODAJE I POVJERENSTVO

Ocjena, analiza i rangiranje pristiglih ponuda izvršiti će se u roku od 15 (petnaest) dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Najpovoljnijeg ponuditelja će odabrati Povjerenstvo za odabir najpovoljnijeg ponuditelja te predložiti Općinskim vijećima donošenje Odluke o najpovoljnijem natjecatelju.

III. TRAJANJE NATJEČAJA I OBJAVA

Javni natječaj traje 30 (trideset) dana od dana objave.

Zadnji dan predaje ponuda je 05. srpanj 2016. godine.

Pored objave u javnim glasilima natječaj se objavljuje i na oglasnim pločama i web stranicama Općina potpisnica Sporazuma.

 1. JAMČEVINA

Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu u visini od 5% početne cijene nekretnine, na žiro račun Općine Vuka – IBAN: HR1025000091851700004, otvoren kod HYPO ALPE ADRIA BANK d.d., s pozivom na broj:

68 7757- OIB  ponuditelja

uz napomenu „Jamčevina za kupovinu nekretnine Omišalj“.

Jamčevina se vraća ponuditeljima koji nisu uspjeli u natječaju.

Jamčevina će se u slučaju odustajanja u bilo kojoj fazi natječajnog postupka nakon otvaranja ponuda, smatrati odustatninom.

 1. NATJECATELJI

Ponuditelji mogu biti domaće i strane fizičke i pravne osobe, ako ispunjavaju Zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.

 1. SADRŽAJ PONUDE

Ponuditelji su dužni u pisanoj ponudi:

 • navesti naziv pravne osobe, sjedište, OIB, ime odgovorne osobe,
 • navesti ime i prezime fizičke osobe, prebivalište, OIB,
 • navesti iznos ponude u kunama za ukupnu vrijednost nekretnine,
 • navesti način i rokove plaćanja.

Ponuditelji moraju priložiti slijedeće isprave:

 • dokaz registracije tvrtke, Izvod iz sudskog registra,
 • presliku Obrtnice za obrtnike,
 • presliku osobne iskaznice ili potvrdu o prebivalištu,
 • dokaz o uplaćenoj jamčevini,
 • presliku žiro računa,
 • izjavu da prihvaćaju sve uvjete i pravila natječaja.

VII. PREDAJA PONUDA

Ponude se predaju osobno u pisarnici Općine Antunovac radnim danom od 08.00 do 15.00 sati ili preporučeno poštom u zatvorenom omotu s naznakom – „JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine Omišalj – NE OTVARATI“, na adresu B. Radića 4, 31216 Općina Antunovac.

Nepravovremene, nepotpune ili neuredne ponude neće se razmatrati.

Sve informacije o ovom natječaju, mogu se dobiti radnim danom od 8,00 sati do 15,00 sati na telefon 031/278-022, 099/214-55-91, na adresi sjedišta Općine Antunovac, B. Radića 4, Antunovac ili na mail: procelnik@opcina-antunovac.hr.

VIII. OTVARANJE PONUDA

Otvaranje prispjelih ponuda je javno u prostoru Općinske vijećnice, B. Radića 4,  Antunovac 07. srpnja 2016. godine u 12,00 sati.

Otvaranju ponuda može pristupiti ponuditelj te zakonski zastupnik ili punomoćnik ponuditelja uz predočenje ovlaštenja ili punomoći.

Osobe koje pristupe javnom otvaranju ponuda moraju imati dokaz o uplaćenoj jamčevini.

 1. KRITERIJI IZBORA PONUDE

Kriterij za odabir je najviše ponuđen iznos.

Prednost se daje ponudi sa najvišom ponuđenom cijenom.

 1. OBVEZE KUPCA

Izabrani ponuditelj dužan je uplatiti ukupnu cijenu za predmetnu nekretninu u roku od 8 (osam) dana od dana potpisa Kupoprodajnog ugovora.

Porez na promet nekretnina kao i ostale troškove vezane uz kupnju i prijenos prava vlasništva snosi kupac.

 1. SKLAPANJE UGOVORA I PLAĆANJE

Provođenje postupka javnog natječaja, sklapanje ugovora i plaćanje provodi se u skladu sa Sporazumom o zajedničkoj prodaji nekretnine i raspisivanju Javnog natječaja za prodaju  predmetne nekretnine u Omišlju.

Kupoprodajni ugovor u ime potpisnica ovog Sporazuma potpisuju općinski načelnici, nakon što općinska vijeća donesu odluka o prodaji.

Kupac stječe pravo vlasništva nad nekretninom koja je predmet natječaja uknjižbom Kupoprodajnog ugovora u zemljišne knjige, nakon što je u cijelosti platio kupoprodajnu cijenu za nekretninu.

XII. OSTALI UVJETI

Prodavatelj pridržava pravo da ne prihvati ni jednu od prispjelih ponuda, bez obveze navođenja razloga neprihvaćanja i bez obveze nadoknade bilo kakvih troškova, uz obvezu povrata jamčevine.

Nekretnina se kupuje po sistemu „viđeno-kupljeno“, što isključuje mogućnost prigovora po bilo kojoj osnovi.

Troškove imovinsko pravnih odnosa vezanih za pitanje ulaska u posjed snosi kupac.

 

                                                                                 Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

DOKUMENTI

Javni natječaj prodaja Omišalj i Nalaz vještaka