IZVJEŠĆE o provedenom postupku i rang lista kandidata za prijem na radno mjesto Komunalni djelatnik

Natječaj

KLASA: 112-03/19-01/02

URBROJ: 2158/02-01-119-16

Antunovac, 19. ožujka 2019. godine

 

Na temelju članaka 23. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08, 61/11 i 04/18) i Odluke Upravitelja Vlastitog pogona o imenovanju Povjerenstva za provedbu oglasa za prijam Komunalnog djelatnika na određeno vrijeme, Povjerenstvo sastavlja slijedeće

 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU I RANG LISTU

KANDIDATA ZA PRIJEM NA RADNO MJESTO

KOMUNALNI DJELATNIK 

Oglas je objavljen putem nadležne službe za zapošljavanje, Hrvatski zavod za zapošljavanje Osijek, od 27. veljače 2019. godine.

Rok za podnošenje prijava je 07. ožujka 2019. godine.

 

1. Objava:

Oglas za prijam na radno mjesto Komunalni djelatnik na određeno, objavljen je putem nadležne službe za zapošljavanje, Hrvatski zavod za zapošljavanje Osijek, dana 27. veljače 2019. godine.

2. Pregled pristiglih prijava:

Na oglas je pristiglo 3 prijave, koje je Povjerenstvo otvorilo i pregledalo.

Popis kandidata koji su podnijeli pravodobnu, urednu i formalno ispravnu prijavu:

 1. Igor Selak, Hrvatskih branitelja 87, Ivanovac;
 2. Dražen Gavran, Hrvatskih branitelja 13, Ivanovac.

Popis kandidata koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete – sa navedenim razlogom zbog kojih se ne smatraju kandidatom:

 1. Ivica Ciraki, N. Š. Zrinskog 15, Antunovac,
 • nije dostavio životopis i dokaz o stručnoj spremi.

3. Utvrđivanje liste kandidata:

Nakon pregleda pravodobnosti i potpunosti prijava utvrđeno je da na provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, a to su:

 1. Igor Selak, Hrvatskih branitelja 87, Ivanovac;
 2. Dražen Gavran, Hrvatskih branitelja 13, Ivanovac.

4. Održavanje prethodne provjere znanja i sposobnosti:

Prethodna provjera znanja i sposobnosti održana je dana 18. ožujka 2019. godine, u 10.00 sati, na lokaciji Općina Antunovac, Antunovac, B. Radića 4, vijećnica. Provjeri su imala pravo pristupa dva kandidata.

Popis kandidata koji su pristupili na pisano testiranje sa brojem točnih odgovora na pitanja i bodova:

 1. Igor Selak, Hrvatskih branitelja 87, Ivanovac – 15 točnih odgovora od 20, što po dodijeljenim bodovima za svako pojedino područje iznosi 15 bodova (7 + 8),
 2. Dražen Gavran, Hrvatskih branitelja 13, Ivanovac – 1 točan odgovor od 20, što po dodijeljenim bodovima za svako pojedino područje iznosi 1 bod (0 + 1)

Na intervju, koji se održao dana 19. ožujka 2019. godine, u Općini Antunovac, Antunovac, B. Radića 4, ured Pročelnika, pozvan je, pristupio te ostvario slijedeće bodove kandidat:

 1. Igor Selak, Hrvatskih branitelja 87, Ivanovac – 8 bodova.

5. Rang lista:

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti, te intervjua, Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata:

 1. Igor Selak, Hrvatskih branitelja 87, Ivanovac – 23 boda.

6. Zaključak:

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti, intervjua, te utvrđene rang liste kandidata Povjerenstvo dostavlja ovo izvješće na daljnje postupanje Upravitelju Vlastitog pogona.

Povjerenstvo:

 1. Ante Modrić, predsjednik
 2. Zvonko Gostinjski, član
 3. Davor Glavica, član