Imenovanje povjerenstva – Oglas – Administrativni referent

Natječaj

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

 

OPĆINA ANTUNOVAC
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

KLASA: 112-03/19-01/01
URBROJ: 2158/02-01-19-1
Antunovac, 19. veljače 2019. godine

 

Na temelju članka 20. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18), Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Antunovac, imenuje

 

POVJERENSTVO

za provođenje Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

Referenta za administrativne poslove

radi zamjene do povratka službenice sa porodiljnog dopusta

u Jedinstveni upravni odjel Općine Antunovac

 

Za provođenje Oglasa za prijam službenika, Referent za administrativne poslove radi zamjene do povratka službenice sa porodiljnog dopusta u Jedinstveni upravni odjel Općine Antunovac, na određeno vrijeme, imenujem slijedeće Povjerenstvo:

  1. Ante Modrić, predsjednik,
  2. Željko Jurkić, član,
  3. Ljubica Busak, član.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja obavlja sljedeće poslove:
– utvrđuje koje su prijave na natječaj pravodobne i potpune,
– utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem,
– kandidate s liste poziva na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti,
– provodi postupak provjere znanja i sposobnosti,
– podnosi izvješće o provedenom postupku, uz koje prilaže rang-listu kandidata, s obzirom na rezultate provedene provjere znanja i sposobnosti.

Pročelnik
Ante Modrić, dipl. iur.

 

Dostaviti:

  • Ante Modrić
  • Željko Jurkić,
  • Ljubica Busak
  • pismohrana