Na Glavnoj skupštini EGTC Pannon u Pečuhu Općinski načelnik Općine Antunovac i župan Virovitičko-Podravske županije izabrani za dopredsjednike EGTC Pannon.

Također Općina Antunovac izabrana je i u Odbor za financije gdje će  predstavljati interese hrvatskih organizacija.

EGTC je grupacija za europsku teritorijalnu suradnju država članica EU te nudi partnerstvo i nove mogućnosti za financiranje razvojnih programa iz fondova EU.

Općina Antunovac i Virovitičko-podravska županija prve su članice ovakvog međunarodnog partnerstva iz Republike Hrvatske i otvorile su vrata i ostalim jedinicama lokalne i regionalne samouprave za uključivanje u europske EGTC-ove.

Naime Uredbom Europskog Parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. potiče se i podržava osnivanje Europskih grupacija za teritorijalnu suradnju među državama članicama Europske unije. Republici Hrvatskoj i jedinicama lokalne (regionalne) samouprave to je omogućeno nakon punopravnog pristupanja RH u Europsku uniju od 2013. godine.

EGTC Pannon teritorijalno je najbliži našem području, sa sjedištem u Pečuhu, Mađarska, a dosada obuhvaća pedeset članova iz Mađarske, Slovenija a sada i dva člana iz Hrvatske.

Svrha osnivanja EGTC-ova je u sagledavanju potencijala regije te poticanju provedbe integriranih, kvalitetnih i originalnih strategija kao temeljnih dokumenta za planiranje, poticanje međuteritorijalne suradnje i kohezije, a posebno postizanjem ciljeva održivosti i unapređenja prostora, razvoja konkurentskog gospodarstva te razvoja ljudskih potencijala i lakšem pristupu korištenja Strukturnih fondova Europske unije.

EGTC Pannon pripremio je Razvojnu Strategiju za proračunsko razdoblje 2014 – 2020, a Općina Antunovac je aktivno uključena u proces planiranja i donošenja Strategije te uključivanja svojih razvojnih prioriteta.

EGTC Pannon 2

Podijeli na društvenim mrežama: