Općina Antunovac pokrenula je u 2014/2015 dvanaest projekata prema Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije na svom području, za nadogradnju postojećeg sustava prikupljanja  otpada sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (transpoderi i komposteri), za projektiranje i izgradnju reciklažnog dvorišta, za energetsko certificiranje javnih zgrada, dva projekta za energetski učinkovitu i ekološku javnu rasvjetu, akcijski plan zaštite okoliša, edukaciju u području zaštite okoliša i energetsku učinkovitost nestambenih zgrada NK Vitez i Dom za kulturu Ivanovac. U završetku su i programi energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije za obiteljske kuće iz 2014. godine.

Ukupna vrijednost navedenih programa je 5.289.000,00 milijuna kuna, a Općina Antunovac kao područje od posebne državne skrbi od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ima odobreno sufinanciranje za provedbu programa u iznosu 80% 100% troškova, odnosno do 4.296.930,00 kuna, a ostatak odnosno oko 992.950,00 kuna sufinancirati će Općina Antunovac iz vlastitih sredstava.

U 2014. godini odobren nam je Program povećanja energetske učinkovitosti u kućanstvima na području Općine Antunovac,  s ukupnom vrijednosti projekta  u iznosu 1.250.000,00 kuna, a korisnicima se sufinanciralo 82,5% za nabavu i ugradnju opreme za zamjenu postojeće ugradnjom nove vanjske stolarije, za povećanje toplinske zaštite ovojnice obiteljske kuće (krov, strop i pod, te vanjski zid grijanog prostora) i izradu energetskog pregleda i energetskog certifikata obiteljske kuće. Provedba programa je u završnoj fazi.

Program obnovljivih izvora energije također je odobren u 2014. godini a ukupna vrijednost sredstava koje će korisnici upotrijebiti za sustave obnovljivih izvora energije iznose 95.000,00 kuna.

SONY DSC

Također smo usklađujući se s novim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom za odvajanje vrijednih svojstava otpada, papir, staklo, pet ambalaža,  u 2014. završili projekt nabave 1100 plavih kanti za papir za sve mještane i kontejnere za četiri zelena otoka, a u 2015. godini prijavili smo projekt nabavke 700 kompostera za kućanstva, transpondera i sustava za identifikaciju pri sakupljanju otpada ukupne vrijednosti 275.000,00 kuna.

Vezano uz novu zakonsku regulaciju gospodarenja otpadom projektirana je i izgradnja reciklažnog dvorišta Općine Antunovac (lokacija u Gospodarskoj zoni Antunovac), ukupne vrijednosti 72.500,00 kuna, projektna dokumentacija je gotova, a izgradnja reciklažnog dvorišta vrijednosti  u 2015. godini procijenjene je vrijednosti 1.500.000,00 kuna.

U tijeku je priprema Akcijskog plana zaštite okoliša na području Općine Antunovac u kojega će se uvrstiti strateški prioriteti razvoja energetske učinkovitosti i zaštite okoliša Općine a vrijednost dokumentacije je 70.000,00 kuna.

U 2014.  rekonstruirana  je  javna rasvjeta s LED rasvjetnim tijelima za naselje Ivanovac s ukupnim iznosom 508.650,00 kuna, a u tijeku je priprema za izvođenje radova na rekonstrukciji javne rasvjete s LED rasvjetnim tijelima za naselje Antunovac, s vrijednosti projekta od ukupno 889.400,00 kuna. Postojeća rasvjetna tijela će se zamijeniti sa energetski i ekološki učinkovitijom LED rasvjetom, pri čemu je procjena uštede energije 70% i ukupna ušteda sredstava na godišnjoj razini je procijenjena na oko 200.000,00 kuna. Osim toga, u Završen je i projekt javne rasvjete uz novoizgrađenu biciklističku stazu od Antunovca – Josipin dvora  do Osijeka i rasvjeta izlaza iz naselja Ivanovac prema D518, čija vrijednosti iznosi 130.000,00 kuna i također je u 80% sufinanciran sredstvima FZOEU.

U ožujku 2015. godine pripremljeni su i prijavljeni projekti energetske obnove nestambenih zgrada u vlasništvu Općine Antunovac, među kojima su dvije zgrade, NK Vitez  Antunovac i Dom kulture u Ivanovcu. Projektima energetske obnove izvršiti će se zamjena vanjske stolarije na oba objekta, popravak krovišta i utopljavanje vanjske ovojnice zgrada, fasade, a ukupna vrijednost prijavljenih projekata je 601.000,00 kuna.

Kako bi o nužnosti zaštite okoliša educirali svoje mještane od najranije dobi provesti će se i projekt edukacije „Zaštitom do održivosti“ za djecu iz dječjeg vrtića Snjeguljica i Osnovne škole Antunovac, a ukupna vrijesnost projekta je 30.000,00 kuna.

Osim navedenih programa  prošle godine postavljene su i za fotonaponske elektrane na krovištima objekata Općinske uprave Općine Antunovac, Hrvatskog doma Antunovac, Hrvatskog doma Ivanovac, Dječji vrtić Ivanovac, DVD Antunovac i DVD Ivanovac, od strane tvrtke S.E.G. INŽINJERING d.o.o. Investicija je vrijedna 231.000,00 eura,  predviđena proizvodnost je 182.000 kWh, od čega Općina Antunovac ostvaruje godišnjeg prihoda cca. 30.000,00 kuna i energetsku učinkovitost smanjenjem troškova grijanja 10% u objektima zbog uvođenja kombiniranog sustava proizvodnje električne energije preko fotonaponskih elektrana i korištenja dijela te energije za toplinski sustav u objektima Općinske uprave i Hrvatskog doma Antunovac te Dječjeg vrtića u Ivanovcu.

Ovim programima Općina Antunovac postavlja visoke standarde u gradnji ekološki prihvatljive javne infrastrukture, održivog razvoja lokalne zajednice i među svojim stanovnicima gradi svijest o potrebi zaštite okoliša i korištenja obnovljivih izvora energije.

Podijeli na društvenim mrežama: