OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE MALE VRIJEDNOSTI – NABAVA HIGIJENSKIH POTREPŠTINA U SKLOPU PROJEKTA „SNAGA ŽENA – SKRBIM ZA DRUGE, BRINEM ZA SEBE“

Dokumentacija o nabavi

Dokumentacija o nabavi (izmjena)

Prilog 1. Troškovnik

Prilog 2. Prijedlog ugovora

Prilog 3. ESPD obrazac

Prilog 4. Izjave o nepostojanju sukoba interesa

 

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE MALE VRIJEDNOSTI – REKONSTRUKCIJA CRKVENE ULICE U IVANOVCU

Dokumentacija o nabavi

Prilog 1. Troškovnik

Prilog 2. Glavni projekt, 1-92

Prilog 2. Glavni projekt, 119-137

Prilog 3. ESPD obrazac

Prilog 4. Prijedlog ugovora Rekonstrukcija Crkvene ulice u Ivanovcu

Prilog 5. Izjave o nepostojanju sukoba interesa

 

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE MALE VRIJEDNOSTI – STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM I OPREMANJEM PODUZETNIČKOG INKUBATORA I AKCLERATORA ANTUNOVAC

DON Stručni nadzor izgradnje poduzetničkog inkubatora i akceleratora Antunovac 2017.

Prilog 1. Troškovnik za usluge stručnog nadzora

Prilog 2. EPSD obrazac

Prilog 3. Prijedlog ugovora stručnog nadzora

Prilog 4. Glavni arhitektonski projekt

Ispravak dokumentacije o nabavi

Izjave o nepostojanju sukoba interesa

 

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE MALE VRIJEDNOSTI – IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

Dokumentacija za nadmetanje nabava Izgradnja RD

RD ANTUNOVAC – UKUPNI TROŠKOVNIK (27.7.2015.)_bez cijena

Podijeli na društvenim mrežama: