Inicijativni odbor za osnivanje lokalne akcijske grupe, održao je 13. siječnja 2012. godine na inicijativu Općine Antunovac i Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje sa predstavnicima Općina Ernestinovo, Čepin, Vuka, Šodolovci i PORC Erdut sastanak u prostorima Općine Antunovac. Na inicijativnom odboru priključili su se i predstavnici udruga civilnog društva, Udruga mladih „Dvorište” Ivanovac, Udruga mladih „Alfa” Antunovac te HVIDRA Antunovac.
Na sastanku su dogovorena sva pitanja važna za osnivanje LAG-a kao udruge, a potom i pitanja koja se tiču pripremanja LAG-a za izradu lokalne razvojne strategije.
Usvojen je prijedlog naziva LAG-a „Vuka – Dunav” , kao prepoznatljivog naziva jasno povezane zemljopisne cjeline koje obuhvaća područje općina i pripadajućih naselja između rijeka Vuke i Dunava, te je dogovoreno održavanje konstituirajuće skupštine budućeg LAG-a sredinom veljače 2012. godine, nakon donošenja potrebnih dokumenata za pristupanje općina LAG-u.
Temelj za osnivanje LAG-a onako kako to predviđa i propisuje EU odnosno IPARD program je LEADER pristup sa osnovnim principima koje obuhvaća isključivo pitanja ruralnog razvoja s naglaskom na razvoj sela, iako mogu integrirati i poduzetništvo (malo, srednje i veliko) na području na kojem se formira LAG.

Budući lokalna akcijska grupa treba okupljati dionike sva tri sektora: javnog, poslovnog i civilnog, svi poslovne subjekte i udruge s područja na kojem će djelovati LAG „Vuka – Dunav” će se kao članovi moći pridružiti udruzi u bilo kojem trenutku.
Ciljevi LEADER pristupa
Sveukupni cilj: promicanje ruralnog razvoja putem lokalnih inicijativa i partnerstava.
– Poboljšanje ruralnih životnih i radnih uvjeta, uključujući dobrobit stanovništva
– Stvaranje novih, održivih mogućnosti zarade
– Očuvanje i stvaranje novih prostora
– Diversifikacija gospodarskih aktivnosti
Specifični ciljevi:
– Ohrabrivanje i razvoj aktivnosti ruralnog stanovništva da zajednički djeluje putem projekata suradnje
– Razvijanje integriranih lokalnih razvojnih strategija i pripremanje njihove provedbe
– Promicanje lokalnih inicijativa i partnerstava uključivanjem lokalnih zajednica, poslovnih predstavnika i predstavnika lokalne uprave
– Transfer postignuća, iskustva i stručnog znanja te dostupnost informacija i zaključaka putem mreže
Operativni ciljevi:
– Jačanje kapaciteta među ruralnih stanovnicima i LAG članovima putem usavršavanja i obrazovanja
– Razvoj, organizacija i vođenje LAG-ova
– Priprema i – ako je moguće – početak provedbe lokalnih razvojnih strategija u ograničenom broju
– Provedba projekata suradnje
LAG može predstavljati ruralno područje s više od 5.000 i manje od 150.000 stanovnika, uključujući gradove s manje od 25.000 stanovnika.

Podijeli na društvenim mrežama: