# Ime E-mail
1 Općina Antunovac opcina-antunovac@os.t-com.hr
2 Načelnik nacelnik@opcina-antunovac.hr
3 Zamjenica načelnika zamjenica-nacelnika@opcina-antunovac.hr
4 Pročelnik procelnik@opcina-antunovac.hr
5 Tajništvo tajnistvo@opcina-antunovac.hr
6 Komunalni redar komunalni-redar@opcina-antunovac.hr
7 Elektronička kontaktna točka za
službeno dopisivanje tijela državne uprave
pisarnica@opcina-antunovac.hr