poljoprivredno zemljište

Temeljem odredbe članka 32. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu

(Narodne novine, broj 152/08, 25/09, 153/09, 21/10, 39/11-Odluka Ustavnog suda republike Hrvatske i 63/11) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Antunovac za k.o. Antunovac i Ivanovac, KLASA: 320-01/11-01/04 URBROJ: 2158/02-01-11-33, od dana 20.06.2011. godine, donesene na 27. sjednici održanoj dana 20.06.2011. godine, Općinsko vijeće Općine Antunovac objavljuje:

 

 

J A V N I    N A T J E Č A J

za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

na području Općine Antunovac za k.o. Ivanovac i Orlovnjak

I.

Prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države na području Općine Antunovac u k.o. Ivanovac i Orlovnjak.

Popis čestica objavljen je u „Službenom glasniku Općine Antunovac” i nalazi se na oglasnoj ploči Općine Antunovac, na web stranici Općine: www.opcina-antunovac.hr te je sastavni je dio ovoga natječaja.

Uvid u popis katastarskih čestica koje su predmet prodaje po ovom javnom natječaju, može se izvršiti u službenim prostorijama Općine Antunovac svakog radnog dana od 8 do 14 sati.

II.

Pisana ponuda za prodaju neke od nekretnina označenih u točki 1. ovog javnog natječaja podnosi se isključivo na originalnom obrascu koji sadrži:

–         naziv odnosno ime i prezime, adresu podnositelja ponude, OIB za fizičke i pravne osobe,

–         podatke o zemljištu za koje se natječe (katastarsku općinu i broj katastarske čestice za koju se ponuda podnosi, te površinu čestice),

–         visinu ponuđene kupoprodajne cijene,

–         očitovanje kupca plaća li u cijelosti ili obročno,

–         broj žiro, tekućeg ili štednog računa na koji se može izvršiti povrat jamčevine.

Uz popunjeni obrazac ponude potrebno je dostaviti i slijedeću dokumentaciju:

–         dokaz o uplati jamčevine,

–         presliku osobne iskaznice,

–         dokaz o prvenstvu prava zakupa iz točke VII. ovog natječaja,

–         gospodarski program korištenja poljoprivrednog zemljišta,

–         ovjerenu izjavu podnositelja ponude o ukupnoj površini do sada kupljenog državnog  poljoprivrednog zemljišta po ranijim natječajima (ne stariju od 30 dana).

Originalni obrazac ponude može se preuzeti u službenim prostorijama Općine Antunovac svakog radnog dana od 8 – 14 sati.

 

III.

Uvjet za sudjelovanje u natječaju je uplata jamčevine u iznosu od 5% od početne cijene za površinu za koju se natječe, na žiro-račun Općine Antunovac br. 2500009-1800200005, model 68 s pozivom na broj 7706-OIB. Dokaz o uplati prilaže se kao sastavni dio dokumentacije.

Jamčevina se uplaćuje za svaku katastarsku česticu iz ponude zasebno.

Natjecatelju koji ne uspije u natječaju, uplaćena jamčevina se vraća u roku 15 dana od dana konačnosti Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Ako natjecatelj čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija odustane  od svoje ponude, gubi pravo na povrat jamčevine, a nekretnina će se dodijeliti sljedećem najpovoljnijem ponuditelju, ako ga nema – natječaj će se ponoviti.

 

IV.

Ako su pod jednim rednim brojem označene dvije ili više čestica zemlje, ponuda se mora staviti za sve navedene čestice zajedno, jer su kao cjelina predmet prodaje.

 

V.

Sudionik natječaja može biti fizička ili pravna osoba koja je do isteka roka za podnošenje ponuda platila sve obveze s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države i protiv koje se ne vodi postupak radi predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta.

Prvenstveno pravo kupnje ima fizička ili pravna osoba koja je sudjelovala u natječaju prema redoslijedu propisanom člankom 36. Zakona o poljoprivrednom zemljištu:

1. nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom u poljoprivredi na vlastitom gospodarstvu ili vlasnik poljoprivrednog obrta i upisani su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva (u daljnjem tekstu: Upisnik) najmanje 2 godine do objave javnog natječaja,

2. nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik poljoprivrednog obrta koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom izvan poljoprivrednoga gospodarstva, a poljoprivrednu djelatnost obavlja kao dopunsku djelatnost na vlastitom gospodarstvu i upisani su u Upisnik najmanje 2 godine do objave javnog natječaja,

3. trgovačko društvo registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i upisano je u Upisnik najmanje 2 godine do objave javnog natječaja,

4. ostale fizičke ili pravne osobe koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom i upisane su u Upisnik,

5. ostale fizičke ili pravne osobe.

Ako je više osoba iz stavka 1. ovoga članka u istom redoslijedu prvenstvenog prava kupnje, odnosno zakupa, prednost se utvrđuje prema sljedećim kriterijima:

a) dosadašnji zakupnik koji zemljište koristi na osnovi valjanog ugovora o zakupu kojem je prethodio javni natječaj i uredno izvršava svoje ugovorne obveze,

b) dosadašnji posjednik koji je stupio u posjed poljoprivrednog zemljišta na temelju valjanog ugovora o zakupu kojem je prethodio javni natječaj, koji je u međuvremenu istekao, ali je ta osoba nastavila koristiti predmetno poljoprivredno zemljište i nakon isteka roka iz ugovora o zakupu na način da zemljište uredno obrađuje,

c) nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik poljoprivrednog obrta koji ima prebivalište i pravna osoba koja ima sjedište na području jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba koja je raspisala natječaj, najmanje dvije godine do objave javnog natječaja,

d) pravna ili fizička osoba koja je vlasnik ili posjednik objekta za uzgoj stoke što dokazuje identifikacijskom karticom sljedećim redoslijedom:

– za proizvodnju mlijeka,

– za proizvodnju mesa i jaja,

– za ostale proizvodnje,

a ne ispunjava uvjete odnosa broja stoke i poljoprivrednih površina od najmanje 2 uvjetna grla po hektaru poljoprivrednih površina koje ima u posjedu upisanih u Upisnik, a pogodne su za ratarsku i stočarsku proizvodnju,

e) poljoprivredno gospodarstvo kojem je završen ili u realizaciji projekt u okviru Operativnog programa koji je donijela Vlada Republike Hrvatske,

f) veći broj članova obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva upisanih u Upisnik ili veći broj stalno zaposlenih djelatnika pravne osobe i obrta.

Ako je više osoba iz stavka 2. ovoga članka u istom redoslijedu prvenstvenog prava kupnje odnosno zakupa, prednost se utvrđuje prema sljedećim kriterijima:

a) obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo čiji nositelj ima sljedećim redoslijedom:

– završen stručni ili sveučilišni studij poljoprivrednog ili veterinarskog smjera,

– završenu srednju poljoprivrednu školu,

b) nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik poljoprivrednog obrta koji je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata koji je proveo u obrani suvereniteta Republike Hrvatske duže vrijeme, a najmanje 3 mjeseca ili član obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja, a koji se bavi poljoprivrednom djelatnošću.

c) poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik ekoloških proizvođača.

Ako su ponuditelji izjednačeni po svim ranije navedenim kriterijima, izbor najpovoljnijeg ponuditelja utvrđuje se na osnovi najviše ponuđene cijene.

Ukoliko su svi ponuditelji ponudili istu početnu cijenu izbor najpovoljnijeg ponuditelja utvrđuje se na osnovi Gospodarskog programa.

Iznimno od redoslijeda prvenstvenog prava kupnje ili zakupa iz stavka 2., 3., 4. i 5. ovoga članka, kada je premet natječaja za zakup ili prodaju poljoprivredno zemljište u vlasništvu države na kojem je podignut višegodišnji nasad, prvenstveno pravo kupnje ili zakupa ima fizička ili pravna osoba koja je sudjelovala u natječaju, sljedećim redoslijedom:

1. dosadašnji zakupnik koji zemljište koristi na osnovi valjanog ugovora o zakupu kojem je prethodio javni natječaj i uredno izvršava svoje ugovorne obveze,

2. dosadašnji posjednik koji je stupio u posjed poljoprivrednog zemljišta na temelju valjanog ugovora o zakupu kojem je prethodio javni natječaj, koji je u međuvremenu istekao, ali je ta osoba nastavila koristiti predmetno poljoprivredno zemljište i nakon isteka roka iz ugovora o zakupu na način da zemljište uredno obrađuje,

3. nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom u poljoprivredi na vlastitom gospodarstvu ili vlasnik poljoprivrednog obrta i upisan je u Upisnik najmanje 2 godine do objave javnog natječaja,

4. nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik poljoprivrednog obrta koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom izvan poljoprivrednoga gospodarstva, a poljoprivrednu djelatnost obavlja kao dopunsku djelatnost na vlastitom gospodarstvu i upisani su u Upisnik najmanje 2 godine do objave javnog natječaja,

5. trgovačko društvo registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i upisano je u Upisnik najmanje 2 godine do objave javnog natječaja,

6. ostale fizičke ili pravne osobe koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom i upisane su u Upisnik,

7. ostale fizičke ili pravne osobe.

 

VI.

Fizička ili pravna osoba koja je sudjelovala u natječaju ima prvenstveno pravo kupnje prema utvrđenom redoslijedu uz uvjet da prihvati najvišu cijenu koju je ponudio bilo koji od ponuđača koji ispunjava natječajne uvjete iz istog redoslijeda prava prvenstva iz članka 36., stavak 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

VII.

Osobe koje sudjeluju u natječaju obavezno moraju uz ponudu priložiti dokumentaciju temeljem koje ostvaruju prvenstveno pravo kupnje poljoprivrednog zemljišta i to:

 

–         gospodarski program koji sadrži: podatke o podnositelju ponude, opis gospodarstva, namjenu korištenja i lokalitet zemljišta, tehnološko-tehničke karakteristike gospodarskog rada i podatak o potrebnoj mehanizaciji za obradu zemljišta koje je predmet kupnje odnosno zakupa i prikaz očekivanih troškova i prihoda, te posebnu naznaku kad se radi o ekološkoj proizvodnji,

–         obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u registar obveznika poreza na dohodak (dokaz: rješenje o upisu u upisnik, te potvrda nadležne porezne uprave o upisu u registar poreznih obveznika poreza na dohodak),

–         potvrda transakcija „117″ ili „131″ koju izdaje nadležni ured zavoda za mirovinsko osiguranje,

–         obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (dokaz: rješenje o upisu u upisnik ili preslika iskaznice obiteljskog gospodarstva), (za ponuđače koji se pozivaju na pravo prvenstva temeljem prednosti koji daje veći broj članova obiteljskog gospodarstva nužno je priložiti rješenje o upisu u upisnik),

–         pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (dokaz: izvod iz sudskog registra),

–         dosadašnji zakupac zemljišta (dokaz: preslika ugovora o zakupu i potvrda da nema dugovanja po osnovi zakupa, izdaje nadležna općina/grad na čijem se području nalazi već zakupljeno zemljište),

–         dosadašnji posjednik (dokaz: potvrda nadležne općine/grada na čijem se području zemljište nalazi da isti uredno obrađuje poljoprivredno zemljište, te da je platio sve obveze s osnova korištenja tog zemljišta),

–         gospodarski objekt – građevna ili uporabna dozvola,

–         odnos grlo-hektar – potvrda iz Upisnika poljoprivrednog gospodarstva o površinama poljoprivrednog zemljišta koje su prijavljene u upisnik,

–         dokaz o stočnom fondu – potvrda Hrvatskog stočarskog centra,

–         identifikacijska kartica (dokaz: pravna ili fizička osoba koja je vlasnik ili posjednik objekta za uzgoj stoke dokazuje to identifikacijskom karticom za proizvodnju mlijeka, za proizvodnju mesa i jaja, za ostale proizvodnje,)

–         odluka županijskog ili središnjeg Povjerenstva kojom se odobrava projekt u okviru Operativnog Programa koji je donijela Vlada Republike Hrvatske,

–         uvjerenje o prebivalištu,

–         ovjeren preslik diplome o završenom stručnom ili sveučilišnom studiju poljoprivrednog ili veterinarskog smjera ili svjedodžbu o završenoj srednjoj poljoprivrednoj školi,

–         razvojačeni hrvatski branitelj koji je proveo u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje 3 mjeseca i članovi obitelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja, koji se bave poljoprivrednom djelatnošću (dokaz o statusu – potvrdu izdaju nadležne službe Ureda za obranu ili Ministarstvo unutarnjih poslova)

–         ekološki proizvođač (dokaz: rješenje ili drugi dokument koji dokazuje  upis u Upisnik ekoloških proizvođača).

 

VIII.

Nevažećim ponudama smatraju se:

–         ponude koje prelaze dvostruki iznos početne cijene,

–         ponude koje ne sadrže svu traženu dokumentaciju,

–         ponude koje nisu dostavljene isključivo na originalnom obrascu,

–         ponude za koje nije uplaćena jamčevina ili za koje nije uplaćen propisani iznos jamčevine,

–         zajedničke ponude dvaju ili više ponuđača,

–         ponude osoba za kupnju poljoprivrednog zemljišta čiji zbroj površina, po ranijim natječajima gdje je prodavatelj bila Republika Hrvatska, prelazi utvrđeni maksimum za Općinu Antunovac  a koje se prema Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem bave:

a)    ratarskom proizvodnjom za područje Općine Antunovac iznosi 40 ha oranice,

b)   stočarskom proizvodnjom iznosi 2 ha po jednom uvjetnom grlu do najviše 40 ha,

c)    3 ha pašnjaka po jednom uvjetnom grlu do najviše 40 ha.

 

IX.

Maksimalna površina koja se može prodati nekoj osobi iznosi 40 ha ako se bavi ratarskom proizvodnjom, 2 ha po jednom uvjetnom grlu ako se bavi stočarskom proizvodnjom, ali ne preko 40 ha oranice, 3 ha pašnjaka po jednom uvjetnom grlu do najviše 40 ha, a uključuje i površine koje su kupljene po ranijim natječajima.

Iznimno od ograničenja maksimalne površine iz stavka 1.ovog članka  fizička ili pravna osoba može kupiti  najviše do 5 % veću površinu od utvrđenog maksimuma, ako bi utvrđeni maksimum površine uvjetovao cijepanje katastarske čestice poljoprivrednog zemljišta.

 

X.

Kupac poljoprivrednog zemljišta ostvaruje pravo na popust u visini od 20 % od postignute prodajne cijene kod uplate prodajne cijene u cijelosti.

XI.

Ugovorom o prodaji može se ugovoriti obročna otplata ugovorenog iznosa prodajne cijene.

Rok obročne otplate ne može biti dulji od 15 godina, a utvrđuje se na slijedeći način:

– do vrijednosti do 50.000,00 kuna    –   5 godina,

– od  50.000,00 do 150.000,00 kuna – 10 godina,

– od 150.000,00 kuna i na dalje           – 15 godina.

Kod sklapanja ugovora o prodaji s obročnom otplatom kupoprodajne cijene, ugovoriti će se revalorizacija kupoprodajnih obroka sukladno članku 75. stavku 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Ugovor o prodaji s obročnom otplatom mora sadržavati odredbu kojom se dopušta uknjižba prava vlasništva na ime kupca samo uz istodobnu uknjižbu založnog prava u korist Republike Hrvatske radi osiguranja naplate glavnice, kamata i troškova.

Općinski načelnik izdaje brisovno očitovanje radi brisanja hipoteke za kupljeno poljoprivredno zemljište.

Na iznos cijene koji nije plaćen u roku plaća se zakonska zatezna kamata.

XII.

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „Ponuda za kupnju poljoprivrednog zemljišta, ne otvaraj” na adresu Općina Antunovac, Braće Radića 4, 31216 Antunovac, u roku od 15 dana od dana objave ovog natječaja.

Javno otvaranje ponuda održati će se dana 14. srpnja 2011. godine, u 10.00 sati, u vijećnici Općine Antunovac.

 

XIII.

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

 

XIV.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinsko vijeće Općine Antunovac uz pribavljenu suglasnost Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

O donesenoj odluci iz stavka 1. ove točke obavještavaju se svi sudionici natječajnog postupka za određenu nekretninu.

Nakon dobivene suglasnosti Ministarstva te po sastavljanju nacrta ugovora o kupoprodaji na koji je nadležno županijsko državno odvjetništvo dalo pozitivno mišljenje, općinski načelnik i najpovoljniji ponuđač sklapaju ugovor o kupoprodaji.

KLASA: 320-01/11-01/04

URBROJ: 2158/02-01-11-34

U Antunovcu, 20.06.2011. godine

 

Predsjednica Općinskog vijeća

Ana Mišević

 

Preuzimanje:

Obrazac ponude

Popis čestica Ivanovac i Orlovnjak

Podijeli na društvenim mrežama: